Несигурността: психология и психопатология на справянето / Георги Попов

Книгата съдържа разсъждения, почерпени от богатия клиничен опит на автора – за малките и големите промени, като време, преживяване, относителност и сигурност; стратегии за справяне с несигурността; проблема за преживелищното настояще и други. В раздела “Несигурност и личност” се отделя внимание на психопатологията на сигурността, сигурността в контекста на личностовите особености, предимства и недостатъци на хипертимния темперамент, идеите за самодостатъчността и самонедостатъчността на човека. В раздела “Оцеляване и развитие” се акцентира на оцеляването чрез/без развитието, лъжата като стратегия за оцеляване, психопатология на лъжата и други. В цялата книга личи личният интерес на автора към темата (не)сигурност в психиатричната професия.

Авторът е доктор на медицинските науки, професор по психиатрия. Освен публикациите му с клиничен профил в областта на психопатологията и психиатрията той развива теми с интердисциплинарен характер по отношение на човешките преживявания и поведение в здраве и в болест, като за целта интегрира познания от териториите на различни научни дисциплини като психология, философия, културология, психолингвистика, физика и т.н.

22 February 2019