Хранене и сърдечно-съдови заболявания / Минко Шейтанов

Професор д-р Минко Шейтанов, доктор на медицинските науки. В продължение на 30 години е ръководител секция „Хигиена и физиология на военния труд” във Военномедицинска академия, дългогодишен член на групата на главните специалисти по медицина на армиите на Варшавския договор. Повече от 20 години член на комисиите за присаждане на специалност по хигиена на храненето и военна хигиена.

Основните му научни разработки са свързани с изучаване взаимовръзката между интензитета на биосинтезата на клетъчните белтъци, имунитета, физическата работоспособност и резистентността към неблагоприятните фактори на външната среда – студ, вибрация, шум, хипоксия, йонизираща радиация. Участва в разработката на българските храни за космонавтите. Има признати няколко български и чуждестранни патента за храни и хранителни надбавки за снижаване риска от сърдечно-съдовите заболявания, диабета и остеопорозата.
Общият обем на научната му продукция е над 180 научни публикации на български, английски, руски, немски и полски езици, в това число над 25 монографии, учебници и методически ръководства.

Сърдечно-съдовите заболявания днес показват невиждано в миналото разпространение и са главната причина за преждевременната нетрудоспособност и ранна смърт на населението в страните със западна култура. В борбата за тяхното предотвратяване през последните години бяха направени редица революционни открития. Настоящият труд представлява едно изчерпателно изложение, в достатъчно достъпна форма за запознаване на нямащия специални медицински познания читател, с достиженията на съвременната наука за ролята и значението на храненето и другите рискови фактори за възникване на съвременната епидемия от сърдечно — съдови заболявания и възможностите за тяхното предотвратяване.

22 October 2018