Възобновяеми енергийни източници / Николай Кискинов

Книгата „Възобновяеми енергийни източници” е първото задълбочено и цялостно изследване на динамичната правна рамка и инвестиционни условия за реализация на проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в България.
Сред най-важните теми, които са разгледани в книгата са:
• Приемането на Закона за енергията от възобновяеми източници и различните му изменения до момента;
• Присъединяването на електрически централи – нови и такива с предварителни или окончателни договори;
• Преглед на развитието на българския модел на либерализиран електроенергиен пазар и неговото преструктуриране;
• Реализирането на нови проекти за ВЕИ електрически централи;
• Процедурите по ценообразуване в сектора, определяне на преференциалната цена и справочна информация за развитието на преференциалните цени;
• Потенциал на възобновяемите енергийни източници в България;
• Различните видове възобновяеми енергийни източници и данни за делът им в България и другите държави;
• Преглед на държавната политика и бъдещите планове за развитие на ВЕИ сектора на България;
• Преглед на европейското законодателство и регулации в областта на ВЕИ;
• Екологични и други административни изисквания при реализирането на проекти за ВЕИ електроцентрали;
Книгата ще бъде полезна на всички инвеститори, консултанти, юристи в областта на енергетиката и лица, свързани с изграждането и експлоатирането на проекти за електрически централи, произвеждащи енергия от възобновяеми източници.

31 August 2018