Езическа България / Pagan Bulgaria

Двуезичен каталог на изложбата „Езическа България. Власт и общество”

Съдържание:
Андрей Аладжов.
Ранносредновековната култура на българските земи според археологическите данни
Павел Георгиев. Общество и държава в България (края на VII – средата на IX век)
ЛюдмилаДончева-Петкова. Езическите некрополи от края на VII – 60-те години на IX в. на територията на България
Методи Даскалов. Българският колан
Галина Грозданова. За лукса, представителността и ежедневието в езическа България
Евгения Коматарова-Балинова. Паметници с антропоморфни изображения от периода на българското езичество

07 February 2018