ЦАР И ВЕК. Времето на Симеона / Христо Трендафилов

Христо Трендафилов е един от най-добрите познавачи на живота и делото на цар Симеон и неговата епоха. Той може да бъде смятан за експерт и по старобългарска и по староруска литература. Изключително приносни са неговите разработки в областа на поетиката на средновековните литератури и на семиотиката на историята.

Новата му книга впечатлява със своя замах, оригиналност и широта на авторовите концепции. Много от изказаните авторови тези се въвеждат в научно обръщение за първи път и трябва да достигнат до аудиторията.

11 December 2017