Демографската политика в България / Геновева Михова

В книгата е представен демографският път на България от 135 години насам, белязан от историческата й участ и преживените национални драми и изпитания. Част от него е и съвременната, незапомнена по мащаби и обхват демографска криза, пораждаща тревожния въпрос “Ще я бъде ли България?”. Авторката проследява политиката за населението и нейните приоритети, свързани с издигане ролята на демографския фактор в развитието, компенсиране на загубите на човешки потенциал, овладяване на миграционните движения и устройване на бежанците, балансиране на междупоколенческите отношения. Представени са национален опит и традиции в областта на държавната подкрепа на демографското възпроизводство, безспорен капитал за посрещане на съвременните предизвикателства, свързани с числения спад и стареенето на населението при тревожно нарастване на смъртността.

27 January 2015