Една посока, много възможности

Форум за новите оперативни програми на Евросъюза

Новите оперативни програми и възможностите за финансиране на проекти по тях през новия програмен период на Европейския съюз (2014-2020 г.) бяха представени на информационна среща в библиотеката, организирана от Областния информационен център в Шумен. Присъстващите на форума представители на местната власт, на държавни структури и бизнеса, неправителствени организации, културни и образователни институции бяха запознати с проектите на новите оперативни програми – „Околна среда”, „Добро управление”, „Региони в растеж”, „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Наука и образование за интелигентен растеж”. Новите оперативни програми представиха Ева Василева от Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерството на регионалното развитие, Емел Мехмедова от Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” в Министерството на околната среда и водите, Цветан Иванов от Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика и Галина Минчева и Фатме Гюджен от Областния информационен център в Шумен.

11 December 2013