C# – разширени възможности на езика в примери / Алексей Василев

Тази книга дава важни знания за особеностите на езика C# и съдържа примери за тяхното практическо използване.
Застъпени са широк спектър от теми, свързани с най-актуалните и перспективни механизми на езика:

  • абстрактни класове, начини за създаване и използване на интерфейси;
  • работа с указатели; колекции и изброявания;
  • полезни механизми, свързани с използването на делегати, събития, анонимни методи и ламбда-изрази;
  • създаване на приложения с графичен интерфейс;
  • прихващане и обработката на изключения;
  • многонишково програмиране и начини за създаване на многонишкови приложения;
  • създаване на прегледни и ефективни програмни кодове чрез шаблонни типове;
  • специално внимание е отделено на работата със структури; колекции и операции с файлове.

Всяка глава съдържа примери за решаване на различни задачи и завършва с кратко резюме, в което се отделят основните и най-важни моменти, обсъждани в нея. След това са поместени задачи за самостоятелна работа, с които се затвърдява наученото.
За да може да усвои пълноценно материала изложен в книгата, читателят трябва да има начални познания по C#. Като среда за разработка при създаването на примерите е използвано приложението “Microsoft Visual Studio Express”. Всички примери са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен за безплатно сваляне от тук.
Алексей Николаевич Василев е доктор на физико-математическите науки и професор във физическия факултет на Киевския национален университет. Неговите книги по програмиране и математическо моделиране са издадени в общ тираж от над 40 000 екземпляра.

15 February 2021