Статут за годишни награди за библиотечна дейност в област Шумен

Начало 9 На Фокус 9 Статут за годишни награди за библиотечна дейност в област Шумен

БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА

Наградите се учредяват от Областна администрация – Шумен, Териториална секция на ББИА – Шумен и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и ще се присъждат ежегодно в чест на 11 май – професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти. Отличията се връчват за постиженията през предходната година.

1. Наградата се състои от почетна грамота и предметна награда.

2. Наградите се присъждат на конкурсен принцип за:

 • високи постижения в реализацията на мисията на библиотеките;
 • внедряване на иновативни услуги за ползвателите;
 • реализация на проекти с обществена и професионална значимост;
 • принос в изграждането на положителната визия на библиотеките и по-силното им присъствие в медиите и местната общност.

3.  Предложения на кандидати.

3.1. Предложения за годишните награди могат да се правят от:

 • дирекционни съвети на библиотеките;
 • читалищни настоятелства;
 • обществени, професионални и неправителствени организации;
 • представители на местните власти.

3.1.1. Предложения не могат да се дават:

 • от ръководства за награждаване на ръководената от тях библиотека;
 • от личности за тяхното собствено награждаване;
 • при наличие на конфликт на интереси.

3.2. За всяко предложение се попълва формуляр по образец, придружен с приложения в подкрепа на кандидатурата.

формуляр по образец – библиотека, формуляр по образец – библиотекар

3.3. Обявата за конкурса се публикува на сайта на Регионална библиотека – Шумен, Областна администрация и в други медии.

3.4. Награди:

БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА – 1 награда

БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА – 1 награда

ГРАМОТА за номинация в годишните награди

4. Кампания за номинации и връчване.

4.1. Кампанията за наградите БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА и БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА стартира в началото на месец януари с оповестяване на този статут и на формуляра за подаване на кандидатури.

4.2. Наградите БИБЛИОТЕКА НА ГОДИНАТА и БИБЛИОТЕКАР НА ГОДИНАТА се връчват по повод 11 май – професионалния празник на библиотечните и информационни специалисти.

4.3. Наградите се определят по правилата на Процедурата по излъчване на победителите, която ще бъде публикувана на сайта на организаторите.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ГОДИШНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ НАГРАДИ

1. Процедурата по излъчване на победителите в годишните библиотечни награди обхваща два етапа.

1.1. Първият етап е „Допустимост на кандидатите” и преценката в него е по документи.

1.1.1. Специално определен екип от организаторите преглежда постъпилите формуляри с предложения и приложените към тях документи, за да установи тяхното съответствие на Статута.

1.1.2. Екипът изготвя доклад за постъпилите кандидатури и тяхното съответствие на Статута и го представя на областния управител на област Шумен и директора на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”.

1.2. Вторият етап е „Избор на наградените”.

1.2.1. Със заповед на областния управител се изгражда Комисия по оценка на кандидатурите, включваща представители на Областна администрация и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”. Комисията се оглавява от ресорния заместник областен управител.

1.2.2. Всеки от комисията по оценяване получава доклад за „Допустимост на кандидатите” заедно с документите на допуснатите кандидати.

1.2.3. Комисията оценява кандидатурите по петобалната система, като най-високата оценка е 5, а най-ниската – 1.

1.2.4. Всеки член на комисията оценява всяка от кандидатурите и изпраща своите резултати на организаторите на конкурса.

1.2.5. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” обобщава получените оценки и изготвя информация за крайните резултати от конкурса, които предоставя на областния управител.

1.2.6. Номинациите за всяка от категориите, определени във втория етап от процедурата за избор, се оповестяват публично преди определяне на лауреатите.

1.2.7. Комисията може и да не присъди награда в дадена категория, ако установи, че няма достойна кандидатура.

Критерии за оценка на кандидатура „Библиотека на годината”

1. Показатели за ефективност на библиотечното обслужване на базата на средните за област Шумен показатели за предходната година – читаемост, посещаемост и обръщаемост на фонда (постигнатото за всеки показател се точкува по установените правила и се взема средна оценка от трите показателя).

2. Внедряване на иновативни услуги за ползвателите.

3. Реализирани културни и образователни събития за различни категории потребители.

4. Реализация на проекти с обществена и професионална значимост.

5. Високи постижения в реализацията на мисията на библиотеката, изграждане на положителна визия на библиотеката и силно присъствие в живота на местната общност.

Максимален брой точки: 25

Критерии за оценка на кандидатура „Библиотекар на годината”

1. Личен принос за реализацията на мисията на библиотеката и силното й присъствие в живота на местната общност.

2. Внедрени иновативни услуги за ползвателите.

3. Реализирани културни и образователни събития за различни категории потребители.

4. Реализирани проекти с обществена и професионална значимост.

5. Професионално развитие – повишаване на образователния ценз, участие в различни курсове за професионална квалификация и други обучения, надграждащи знанията за професионален растеж, публикации в медиите, участие в регионални и национални форуми и др.

Максимален брой точки: 25