Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Библиографски справки

Начало 9 Каталози 9 Библиографски справки
 • Литература по селско стопанство, издадена в периода 2016-2022 г. – 108 загл.
 • Метафорите в поезията на литературата на руския романтизъм -45 загл.
 • Технологии и управление за неопасни отпадъци – 38 загл.
 • Играта като педагогическа технология за формиране на комуникативна компетентност у децата от предучилищна възраст – 52 загл.
 • Първи преводни издания на бълг. ез. на Джеймс Фенимор Купър – 4 загл.
 • Атанас Далчев – 143 загл.
 • Ото Вайнингер (1880-1903) – 17 загл.
 • Семейни констелации – 13 загл.
 • Българска шевица – 16 загл.
 • Вадим Лазаркевич – 405 загл.
 • Емил Андреев Иванов – 57 загл.
 • Билки и билколечение в по стари времена – 18 загл.
 • доц. д-р Красимир Христов Кунчев – 57 загл.
 • Стари издания на Пшибишевски и Фройд – 20 загл.
 • Социално-педагогически дейности на религиозните институции в България – 37 загл.
 • Сирак Скитник – 44 загл.
 • Социално-педагогическа дейност на общинско ниво в аспекта на нейното финансиране – 21 загл.

ИЗТЕГЛИ

 • Мотивацията при младите преподаватели – 32 загл.
 • Кризисни процеси в ранносредновековна България – 44 загл.
 • Художествена фикция – 27 загл.
 • Психология на търговията – 12 загл.
 • Екологични проблеми, свързани с приложение на класическите полимерни материали. Биоразградими полимери – 20 загл.
 • Георги Стойков Раковски – 39 загл.
 • Екологично и интеркултурно образование – 60 загл.
 • Документирането като елемент на методологията на счетоводството – 12 загл.
 • Влияние на училищната култура върху мотивацията на учителите – 70 загл.
 • Методи на превенция на  социалното изключване на хората с увреждания и техните семейства – 80 загл.
 • Руската емиграция в България – 42 загл.
 • Печатници, периодичен печат и книгоиздаване в Шумен след Освобождението – 
 • Асфалтополагащи машини – 7 загл.
 • Занаятите в Шумен и Шуменско – 140 загл.
 • Етнография Шумен – 30 загл.
 • Шуменци – лекари и зъболекари през Възраждането и началото на ХХ век – 153 загл.
 • Иван Карадочев – от и за него – 121 загл.
 • Културно историческо наследство – паметта за социализма в Шумен и Шуменска област – 66 загл.

ИЗТЕГЛИ

 • Диагностика на обособени части в българското изречение – 18 загл.
 • Проблеми при проектния одит – 32 загл.
 • Социални дейности в регионалната социална защита – 28 загл.
 • Историграфия, историческо познание, историопис – 33 загл.
 • Библиотерапия – 20 загл.
 • Външно оценяване по БЕЛ след VII кл. – 21 загл.
 • Иван Радоев на шуменска сцена
 • Как са се хранили траките и римляните – 14 адреса в Интернет
 • За с. Марково, Шуменско – 68 загл.
 • Финансова грамотност – 30 загл.
 • Марков, Георги. Литературна критика за романа „Покривът” – 6 загл.

ИЗТЕГЛИ

 • Административнонаказателна отговорност на юридически лица (чл. 83 и 83а от Закона за административните нарушения и наказания). – 42 загл.
 • Борис Кирилов Христов (поет) – от и за него. – 56 загл.
 • Георги М. Райчев – от и за него. – 124 загл.
 • Трудово право; трудова дисциплина; дисциплинарни наказания; контрол на труда – 71 загл.
 • Консорциуми и граждански дружества по ЗЗД и техните представителства – 45 загл.
 • Формиране на технологична култура у 5-6 год. Деца в условията на проектно базирано обучение – 76 загл.
 • Професионален и личностен профил на директора на детска градина – 68 загл.
 • Литература от Иван Танчев – 16 загл.
 • Играта в образователното взаимодействие по БЕЛ в детската градина (5-7 год. възраст) – 51 загл.
 • Психология, мотивация и ценностната система на отделния човек (и като част от определено общество) при предоставянето на работната си сила и полагането на труд – 24 загл.
 • Шуменска комуна – 32 загл.
 • Социално планиране – 19 загл.
 • Социална политика – 34 загл.
 • Синтаксис. Морфология на българския език – 64 загл.
 • Организация и управление на социалните дейности – 67 загл.
 • Формиране на българската музикална култура. Първи учебници по музика. Добри Христов, Ангел Букорещлиев, Александър Кръстев, Карел Махан – 43 загл.
 • Кариерно развитие на студентите от специалност „Социална педагогика” – 72 загл.
 • История на социалната работа – 19 загл.
 • Дигитализация и образование – 100 загл.
 • Енергийни системи и енергийни ресурси – 9 загл.
 • Александър Мутафов
 • Балалаечен оркестър – Шумен
 • Васил Стоянов
 • Вичо Панов
 • Върбица
 • Димитраки Константинов
 • Духов оркестър – Шумен
 • Йероним Богутински
 • Каспичан
 • Коста В. Каварналиев
 • Маня Икономова
 • Марин Куцаров
 • Матю Златев Рачев
 • Народни будители – Шумен
 • Никола Козлево
 • Нови пазар
 • Военни паметници – Шуменско
 • Симеон Янчев
 • Тодор Джебаров
 • Хуманитарна гимназия – Шумен
 • Юрий Аврамов

ИЗТЕГЛИ

 • Константин Величков – от него, за него – 135 загл.
 • Ильо войвода ( Ильо Марков – Малешевски). – 31 загл.
 • Стоян Заимов. – 71 загл.
 • Социална и демографска статистика. – 44 загл.
 • Изследване на логистичните системи за управление на технологичния
  процес. – 47 загл.
 • Възникване и развитие на социалната работа в Централна и Източна
  Европа. – 45 загл.
 • Играта за възпитанието на децата в предучилищна възраст (доп.
  Справка от 2010 г.). – 17 загл.
 • Формиране на ключови компетентности в обучението география и
  икономика в гимназиалния етап. – 126 загл.
 • Социализиране на непопулярно културно-историческо наследство
  чрез интерактивни технологии и мултисекторни сътрудничества – 38
  загл.
 • Класифицираната информация и правата на гражданите в
  наказателния процес – 41 загл.
 • Методологически проблеми на социалната работа – 55 загл.

ИЗТЕГЛИ

 • Управление на човешките ресурси в центровете за подкрепа на личностно развитие. – 45 загл.
 • Държавен бюджет. – 36 загл.
 • Възможности за осигуряване на безопасни условия на труд при съхранение и транспортиране на въоръжение и бойни припаси. – 23 загл.
 • Нестинарство. – 34 загл.
 • Страхът във философски, етически и религиозен аспект – 72 загл.
 • Превенция на риска и противодействие на заплахи в банковата сфера (допълнение към справка от 2016 г.) – 27 загл.
 • Формиране на ценностни ориентации в обучението по география и икономика на гимназиален етап – 71 загл.
 • Ролята на корпоративната култура в дейността на предприятието – 65 загл.
 • История на българските земи ХV-ХVІІ в. – 150 загл. Агресия – превенция на агресивното поведение при децата в детската градина – (допълнение към справка от 2013 г.) – 54 загл.
 • Христо Огнянов – от и за него – 113 загл.
 • Фондация „Панчо Владигеров” Марин Калинов – от него и за него Аферата Шарл – Жан в шуменската периодика Стоян Данев – за него Химически завод „Панайот Волов” АД Квартал „Тракия” „Градска градина” гр. Хитрино Парк „Кьошкове” Рашо Рашев – от и за него в РБ – Шумен

ИЗТЕГЛИ

Библиографски справки от минали години

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.