Отчет за 2020 година

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2020 година

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД2020 г.2019 г.
Наличност на фонда765 349773 648
Набавени библ. материали7 78111 844
Депозит2 5363 247
Покупка3 1393 823
Дар2 1064 774
Отчислени16 08015 900
Изразходвани средства в лв.40 00048 403
 – за книги36 00043 125
 – за периодични издания4 0005 278
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ2020 г.2019 г.
Всичко регистрирани читатели4 8355 639
– в детски отдел1 6111 887
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ2020 г.2019 г.
Всичко135 039202 284
– за дома78 24899 208
– в читални56 791103 076
ПОСЕЩЕНИЯ2020 г.2019 г.
всичко134 319182 650
– реални47 12283 580
– виртуални и библ. сайтове82 17982 044
– на култ. прояви5 01817 026
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ2020 г.2019 г.
– обхватност6,41%7,45%
– книгоосигуреност на жител10,1 б.д.10,2 б.д.
– книгоосигуреност на потребител2,2 б.д.2,1 б.д.
–посещаемост/физически и виртуални/27,7831,5
– посещаемост /физически/10,7817
– обръщаемост   / целия фонд/17.6 %26,15%
– обръщаемост  /подръчен фонд/55,82%46,6 %
– читаемост27,935,9
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар146176
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ2020 г.2019 г.
Устни справки53028431
Писмени справки4326
Интернет справки3 5003 880
„Попитай библиотекаря”3537
Аналитични описания (статии – книги и ПИ)5 6666 401
ББЗ1933
МЗС10478
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ2020 г.2019 г.
общо27
библиогр. указатели 3
сборници, монографии, ПИ24
ДИГИТАЛНО СТУДИО2020 г.2019 г.
Сканирани заглавия327610
Сканирани страници52 38818 092
Обработка на файлове за архивиране (бр.стр.)95 19528 763
Презапис на плочи, аудио и видеокасети4761
Предпечатна подготовка (стр.)9713 016
Дизайн афиши, покани, грамоти431533
Заснети кадри – събития, обекти, книги2 8836 457
Сайтове (актуализации)1 2941 304
Прикачени файлове към записи в база АБ (бр. стр.)1 73013 371
Подготвяне на изложби1211
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
посещения читалищни библиотеки30
инд.и групови консултации365
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТбр./формибр./участници
Конференции,семинари и др.726
Курсове/обучения220
Обмяна на опит16

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ

Общ брой: 258

– Самостоятелно организирани – 127

– Домакинство на външни инициативи – 123

– Изнесени в различни институции – 8

По вид:

– представяния на книги – 14

– изложби – 14

– гостувания на изложби в страната и чужбина – 4

– тематични витрини – 64

– представяния на филми – 2

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 103

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 12

– спектакъл – 1

– творчески занимания за деца – 93

– концерти, музикални програми – 1

– участие в национални и международни кампании – 2

– библиотечни издания (книги и сборници) – 2

ПРОЕКТИ

– реализирани – 5

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Приходи: 899 836 лв

►Трансфер/централен бюджет – по стандарти за делегирани от държавата дейности – 871 110 лв

►от проекти (МК) – 28 726 лв

Собствени приходи: – 19 759 лв

► специализирани библиотечни услуги – 17 754 лв

►от наеми – 1 341 лв

►от вторични суровини – 664 лв

Приходи от други източници:  – 21 421 лв

► дарения – 4 000 лв

► от проект (АХУ към МТСП) – 14 621 лв

► от проект (ОбФК – Шумен) – 2 000 лв

► награда Община Шумен за изкуство и култура – 800 лв

Разходи: – 932 294 лв

► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 734 538 лв

► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 107 762 лв

► за книги – 40 000 лв

► текущи ремонти – 23 041 лв

► такса битови отпадъци  – 3 789 лв

► капиталови разходи – 23 164 лв