Отчет

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2020 година

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД 2020 г. 2019 г.
Наличност на фонда 765 349 773 648
Набавени библ. материали 7 781 11 844
Депозит 2 536 3 247
Покупка 3 139 3 823
Дар 2 106 4 774
Отчислени 16 080 15 900
Изразходвани средства в лв. 40 000 48 403
 – за книги 36 000 43 125
 – за периодични издания 4 000 5 278
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ 2020г. 2019 г
Всичко регистрирани читатели 4835 5639
– в детски отдел 1611 1887
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ          2020 г. 2019 г.
Всичко 135039 202284
– за дома 78248 99208
– в читални 56791 103076
ПОСЕЩЕНИЯ 2020 г. 2019 г.
всичко 134319 182650
– реални 47122 83580
– виртуални и библ. сайтове 82179 82044
– на култ. прояви 5018 17026
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ 2020г. 2019г.
– обхватност 6,41% 7,45%
– книгоосигуреност на жител 10,1 б.д. 10,2 б.д.
– книгоосигуреност на потребител 2,2 б.д. 137 б.д.
–посещаемост/физически и виртуални/ 27,78 31,5
– посещаемост /физически/ 10,78 17
– обръщаемост   / целия фонд/ 17.6 % 26,15%
– обръщаемост  /подръчен фонд/ 55,82% 46,6 %
– читаемост 27,9 35,9
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар 146 176
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2020 г. 2019 г.
Устни справки 5302 8431
Писмени справки 43 26
Интернет справки 3500 3880
„Попитай библиотекаря” 35 37
Аналитични описания /статии- книги и ПИ/ 5666 6401
ББЗ 19 33
МЗС 104 78
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2020 г. 2019 г.
общо 2 7
библиогр. указатели 3
сборници, монографии, ПИ 2 4
ДИГИТАЛНО СТУДИО 2020 г. 2019 г.
Сканирани заглавия 610
Сканирани страници 18092
Обработка на файлове за архивиране/бр.стр./ 28 763
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 61
Предпечатна подготовка/стр./ 3016
Дизайн афиши, покани, грамоти 533
Заснети кадри – събития, обекти, книги 6457
Сайтове (актуализации) 1304
Прикачени файлове към записи в база АБ/бр.стр./ 13 371
Подготвяне на изложби 11
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  
посещения читалищни библиотеки 30
инд.и групови консултации 365
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ бр./форми бр./участници
Конференции,семинари и др. 7 26
Курсове/обучения 2 20
Обмяна на опит 1 6
ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Групови 18 212 участници
Индивидуални 250 участници

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ

Общ брой: 423                                            

– Самостоятелно организирани – 303

– Домакинство на външни инициативи – 120

– Изнесени в различни институции – 72

По вид:

– представяния на книги – 31

– изложби – 40

  • гостувания на изложби в страната и чужбина – 11

– тематични витрини – 48

– представяния на филми – 32

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 61

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 7

– спектакъл – 3

творчески занимания за деца – 129

– концерти, музикални програми – 7

– „Нощ в библиотеката” – 1

– участие в национални и международни кампании – 9

– библиотечни издания /книги и сборници/ – 7

ПРОЕКТИ

– разработени – 9

– реализирани – 5

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Приходи: 809 791 лв

►Трансфер/ централен бюджет- по стандарти за делегирани от държавата дейности – 772  932 лв

►от проекти/ МК/ – 28 460 лв

►от проект /НФК/ – 8 399 лв

Собствени приходи: – 23 025 лв

► специализирани библиотечни услуги – 18 602 лв

►от наеми – 2 320 лв

►от вторични суровини – 2 103 лв

Приходи от други източници:  – 11 422 лв

► дарения – 5950 лв

►ФГББ – 1372 лв

► община Шумен – 2 500 лв

Об ФК-Шумен – 1 600 лв

Разходи: – 823 177 лв

► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 633 022 лв

► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 104 974 лв.

► за книги – 48 404 лв

►текущи ремонти – 18 177 лв

►такса битови отпадъци    – 3 789 лв

►капиталови разходи – 14 761 лв

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА