Отчет

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“ – 2018 год.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

  2018 г. 2017 г.
Наличност на фонда 777 704 775 803
Набавени библ. документи 11 379 10 917
Депозит 3 541 3 584
Покупка 3 609 2 512
Дар 4 229 4 821
Отчислени 9 478 9 543

Набавени б. д. по съдържание        

  2018 г. 2017 г.
Отраслова л-ра 4 911 4 899
Художествена л-ра 5 141 4 763
Детска отраслова л-ра 297 265
Детска художествена л-ра 1 030 990

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ

  2018 г. 2017 г.
Всичко регистрирани читатели 5 590 5 705
– в детски отдел 1 719 1 789

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

2018 г. 2017 г.
Заета литература 187 899 174 896
– за дома 79 971 74 841
– в читални 107 928 100 055

ПОСЕЩЕНИЯ

2018 г. 2017 г.
всичко 166 170 126 886
– реални 85 978 85 250
– виртуални библ. сайтове 61 926 22 935
– на културни прояви 18 266 18 701

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА  БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ

– обхватност на населението за ползватели на библиотеката 7,36 %
– книгоосигуреност на жител 0,15
– книгоосигуреност на потребител 2,03
– заемания на жител 2,47
– посещаемост (физически) 15,38
– обръщаемост 24,16%
– читаемост 33,61
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар 169

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2018 г. 2017 г.
Устни справки 8448 6976
Писмени справки 19 30
Интернет справки 4053 2900
„Попитай библиотекаря” 35 32
Аналитични описания (статии от книги и ПИ) 5183 10512
ББЗ 15 12
МЗС 89 51

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2018 г. 2017 г.
общо 3 6
библиогр. указатели 1 1
сборници, монографии 2 5

ДИГИТАЛНО СТУДИО

2018 2017
Сканирани заглавия 782 313
Сканирани страници (бр.стр.) 14 225 7 474
Обработка на файлове за архивиране (бр.стр.) 2 971 4 361
Презапис на плочи, аудио и видеокасети (бр.) 122 28
Предпечатна подготовка (бр.стр.) 2 025 437
Печат и подвързване (бр.стр.) 8 041 2 004
Дизайн афиши, покани, грамоти (бр.) 274 1 012
Заснети кадри – събития, обекти (бр.) 10 901 6 456
Актуализация на сайтовете на РБ 451 2 979
Прикачени файлове към записи в базите АБ(бр.стр.) 74 21 290
Подготвяне на изложби 21 12
Обслужване на читатели 96 87

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Брой/посещения

Читалищни библиотеки – 36

консултации – 465

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Участие в: Брой/форми брой/хора
Конференции,семинари и др 15 18
Курсове/обучения 9 55
Обмяна на опит 1

ОБУЧЕНИЯ/КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Групови – 2

Индивидуални – 950

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Общ брой – 443

– самостоятелно организирани – 331

– домакинство на външни инициативи – 112

Изнесени в различни институции в града и страната – 46

По вид:

– представяния на книги – 37

– изложби – 34

– тематични витрини – 66

– представяния на филми – 38

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 44

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 22

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 44

– спектакъл – 1

– концерти, музикални програми – 8

– творчески занимания за деца – 137

– „Нощ в библиотеката” – 1

– участие в национални и международни кампании – 9

– библиотечни издания /книги и сборници/ – 4

ПРОЕКТИ

– разработени – 8

– реализирани – 5

ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ПРИХОДИ

Общ размер – 722 850 лв в т. ч.:

►Трансфер/ централен бюджет- по стандарти за делегирани от държавата дейности –  714 650 лв.

►финансиране по проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – 8 200 лв.

Собствени приходи 25 023 лв.

От тях:

Приходи от  читателски карти и извършени библиотечни услуги – 19 138 лв

Приходи от наеми за ползване на зала – 1 040 лв

Приходи от вторични суровини – 4 845 лв

Приходи от други източници

► дарения –4 580 лв

►от Фондация „Глобални библиотеки-България” – 6 553 лв

►дофинансиране от община Шумен – 5 460 лв

РАЗХОДИ

Общ  размер – 750 022 лв, в т.ч.:

►Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 578 740 лв

►Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 35 630 лв

►Разходи за закупуване на книги – 43 540 лв

►Текущи ремонти – 15 188 лв

►Такса битови отпадъци – 3 789 лв

►Капиталови разходи – 12 881 лв

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА