Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Правилник за обслужване на читатели

Начало 9 За нас 9 За библиотеката 9 Основни документи 9 Правилник за обслужване на читатели

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Правилникът на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата. Той урежда взаимоотношенията на читателите с Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ (наричана по-долу „Библиотеката”).
 2. Библиотеката е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния си фонд и специализирани библиотечни и информационни услуги на гражданите.
 3. Като публична институция съгласно чл.27, ал.1 т.7 от Закона за обществените библиотеки организира и провежда културно-образователни събития. В съответствие със законодателството на Р България и политиката и функциите на библиотеката като обществена институция ползването на снимков и видео материал от тези събития за комерсиални цели, както и в предизборни агитационни материали е недопустимо.
 4. Библиотеката осигурява на всеки гражданин равноправен достъп до информация. Единствено условие е да се регистрира като неин читател. Отношенията между Библиотеката и читателя възникват с издаването на читателска карта и се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Закона за обществените библиотеки.
 5. При предоставяне на библиотечни, библиографски и информационни услуги или библиотечни документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване по чл. 243-245, 247-249 от Закона за задълженията и договорите.
 6. Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на Директора. Библиотеката не работи с читатели един ден от месеца, поради профилактика на фондовете и техниката.
 7. Библиотеката предоставя за ползване пространства в сградата по утвърден Ценоразпис за платените услуги, приет на сесия на ОбС – Шумен след попълване на Декларация за обстоятелствата, свързани с ползването на помещения в РБ, от страна на наемателя.

РАЗДЕЛ ІI. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 1. Регистрацията на читателите и издаването на читателска карта се извършва на „Регистрация” срещу представяне на лична карта. Предоставянето на личните данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни. (Библиотеката е администратор на лични данни – удостоверение № 163630/17.02.2011 г.)
 • Читатели до 14 години се записват с лична карта на родител или настойник.
 • Учениците над 14 години се регистрират с лична или ученическа карта.
 • Забележка: За учащите се над 14 години и студентите се изисква снимка.
 • Лица с временна регистрация в гр. Шумен се записват за читатели по общия ред.
 • Лица без временна регистрация в гр. Шумен се записват за читатели по общия ред и ползват библиотечните материали само в читалните на Библиотеката.
 • На лица, които са обявили читателската си карта за изгубена или открадната, се издава дубликат.
 1. Регистрацията в Библиотеката е годишна, седмична и дневна:
 • Годишната регистрация е за срок от дванадесет месеца (считано от датата на записване) и дава право за заемане на библиотечни документи за домашно ползване, ползване на читални зали, ползване безплатно до 1 час всеки работен ден на Интернет в Информационния център;
 • Седмичната регистрация дава право на ползване на библиотечни материали само в читалните зали с пропуск за шест последователни работни дни, както и право на ползване на Интернет в Информационния център безплатно до 1 час всеки работен ден;
 • Дневният пропуск за достъп дава право на ползване на библиотечни документи само в читалните зали, както и право на ползване на Интернет в Информационния център безплатно до 1 час.

След изтичане на срока се извършва пререгистрация със заплащане на съответната такса и подновяване на читателската карта.

 1. Читателска карта или дневен пропуск се издават на „Регистрация”. Читателската карта съдържа данни за Библиотеката, трите имена на читателя, читателски номер и датата, до която е валидна картата.

Услугата по регистриране е регламентирана за различните категории читатели;

За издаване на читателска карта, не се заплаща в следните случаи:

 •  при представяне на документ за инвалидност от ТЕЛК;
 •  на второ и всяко следващо дете от едно семейство, при записването му за читател в Детски отдел;
 •  на читатели над 75 години;
 •  на работещи в РБ „Стилиян Чилингиров” и пенсионирали се там;
 •  на други лица,  определени със заповед на Директора.
 1. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.

При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен да уведоми Библиотеката;

Лица в неравностойно положение могат да ползват услугите на Библиотеката чрез свои представители, които са упълномощени от тях лично;

 1. Не могат да бъдат регистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към Библиотеката от предходни години.
 2. На студенти, при завършване на обучението се подписва обходен лист, удостоверяващ липса на задължения към Библиотеката.
 3. При регистрирането си потребителите се информират за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и за задълженията и отговорностите, които поемат, съгласно настоящите Правила.

РАЗДЕЛ ІІІ. ПОСЕЩЕНИЯ

 1. Ползването на Библиотеката става срещу представяне на редовна читателска карта.
 2. Читателят посещава Библиотеката с контролен лист, получен след задължително ползване на гардероба за съхранение на лични вещи.
 3. Всеки читател има право:
 • да получи справка и информация по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица, указания за ползване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии от дежурния библиотекар-консултант;
 • да използва справочния апарат на библиотеката чрез традиционни и електронни каталози и  картотеки и др. автоматизирани системи;
 • да използва библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, гледане на филми и др.;
 • да участва в провежданите в Библиотеката инициативи.
 1. Читателските заявки за търсените библиотечни документи се приемат от дежурния библиотекар-консултант.
 2. При приемане на читателската заявка, дежурният библиотекар и читател уточняват мястото в Библиотеката, където ще се ползват библиотечните материали, което е фиксирано според регламентираните в Библиотеката правила.
 3. Всеки читател може да поръчва наведнъж до 5 броя книги и до 3 годишнини периодични издания от основните фондове на час. Заявката се изпълнява в срок до 30 минути.
 4. Внасянето на технически средства (лаптопи, фотоапарати и др.) става след уведомяване на дежурния библиотекар. Читателят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи, които не са оставени на съхранение на гардероба.
 5. Забранено е допускането в сградата на Библиотеката на читатели и посетители:

след употреба на алкохол или наркотични вещества или в агресивно състояние; със занижена лична хигиена и/или силно замърсено или неприлично облекло; притежаващи оръжие.

 1. При напускане на Библиотеката читателят е длъжен да представи на дежурния служител на Контролния пункт контролен лист с отметки за посетените зони и броя на заетите за дома библиотечни документи.

РАЗДЕЛ IV. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

 1. Срокът за заемане на библиотечни документи за дома е 30 (тридесет) календарни дни от Заемна за дома, Чуждоезикова читалня, отдел Изкуство и 20 (двадесет)календарни дни от Детски отдел. Срокът се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен документ и в електронния читателски картон.
 2. Читателите могат да заемат за домашно ползване едновременно до общо 10 (десет) бр. библиотечни документи от различните отдели на Библиотеката.
 3. Срокът за заемане може да бъде удължаван до три пъти след първоначалното заемане по искане на читателя и при условие, че заетите в момента библиотечни документи не се търсят от друг читател.
 4. Удължаването на срока може да стане лично на място, по телефон или на електронната поща (e-mail) на Библиотеката.
 5. Читателският картон се съхранява в електронен вариант и се попълва от дежурния библиотекар. При електронен картон, читателят разписва с електронен подпис заетите за дома б.д. , а при желание от негова страна получава хартиена разпечатка.

Презаписаните библиотечни документи по телефон или електронна поща се отразяват в електронния читателски картон или хартиения вариант. През сайта на Библиотеката (модул „Моята библиотека”) читателят може да провери читателския си статус и направи справка за броя на заетите материали, заглавията им и срока за връщане.

 1. При връщане на библиотечни документи дежурният библиотекар проверява физическото им състояние, след което ги отписва от електронния читателски картон или се подписва срещу всяко върнато заглавие в хартиения картон.
 2. Не се приемат повредени от читателя библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
 3. Всеки читател може да направи резервация на библиотечни документи, които да му се пазят в срок до 5 (пет) дни.
 4. Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове читателите не могат да заемат за дома библиотечни документи от следните фондове:

читални зали; депозитни екземпляри от основните и други фондове; редки и ценни сбирки, старопечатни издания; периодични издания; документи, получени по междубиблиотечно и международно библиотечно заемане.

 1. Читател не може да заема за дома библиотечни документи когато притежава само дневен или седмичен пропуск за достъп;когато абонаментната му карта е с изтекъл срок или има просрочени задължения към Библиотеката.

РАЗДЕЛ V. ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИ ЗАЛИ

 1. Депозитни библиотечни документи, документи в единствен екземпляр, документи от специализираните фондове, периодични издания, документи от фонда на читалните, се ползват задължително и само в читалните зали на Библиотеката.
 2. В читалните зали са разположени книги, справочни издания (енциклопедии, речници и др.) и получавани по абонамент периодични издания за текущата година, всички обособени по отрасли на знанието.
 3. Поръчки на библиотечни документи от книгохранилищата се изпълняват до половин час преди края на работното време на Библиотеката. Пет минути преди края на работното време читателите преустановяват работа с тях, предават ги лично на дежурния библиотекар и получават обратно читателската си карта.
 4. Всички библиотечни документи от основните фондове се ползват в читалните срещу попълнена заемна бележка, отделна за всеки библиотечен документ, изнесен от хранилищата и която остава прикрепена към читателската карта при библиотекаря за времето на ползване на документите.
 5. Заемни бележки не се попълват за следните библиотечни документи:

за периодични издания от текущата година и за намиращи се на открит достъп в читалните зали.

 1. Дежурният библиотекар е длъжен да провери изправността на библиотечните документи изнесени от хранилището при заемане и при връщането им в присъствие на читателя.
 2. Всички ползвани библиотечни документи се връщат лично на дежурния библиотекар, който разписва заявките, подписва контролния лист и връща читателската карта на читателя.
 3. Читателите не могат да внасят собствени книги в читалните с изключение на случаите, в които изданието не се притежава от Библиотеката, като вписването й е задължително в контролния лист.
 4. Читателите имат право да запазват библиотечни документи от основен фонд до 3 (три) последователни дни, след което ако не бъдат потърсени, те се връщат в книгохранилището.
 5. Забранява се:
 • изнасяне на библиотечни документи извън читалните, освен в случаите за копиране с разрешение на дежурния библиотекар;
 • разговори по мобилни телефони;
 • нарушаване на реда и тишината.

РАЗДЕЛ VI. СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Библиотеката предоставя на потребителите си основни и специализирани  библиотечни услуги, съгласно чл.27 от Закона за обществените библиотеки.

Основни библиотечни услуги, които  се предоставят безвъзмездно са:

 • Ползване на библиотечните колекции на Библиотеката;
 • Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
 • Достъп до библиотечните традиционни и електронни бази данни;
 • Достъп до интернет за научни, образователни и социални цели;
 • Достъп до културни прояви, провеждани в Библиотеката;
 • Обучителни услуги.
 1. Специализираните библиотечни услуги / съгл. Чл. 52 на Закон за обществените библиотеки/, които се предоставят възмездно според Ценоразпис, утвърден със заповед на Директора и приет с решение на Общински съвет – Шумен са:
 • Предоставяне на писмена библиографска информация / писмени тематични библиографски справки/;

 • Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания/ тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни/;
 • Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;
 • Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни/ библиографско издирване с електронна доставка на събраната информация/;

 • копиране на библиотечни документи/ услуги предоставяни в Дигитално студио /;
 1. Предоставянето на писмена тематична библиографска информация се извършва след подадена в отдел “Справочно-библиографска и информационна дейност” заявка.
 2. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно Ценоразпис за платените услуги на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен.

РАЗДЕЛ VII. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 1. Библиотеката доставя на читателите си чрез служба „Междубиблиотечно заемане” документи за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина и обслужва с фондовете си библиотеки в страната и чужбина. Редът и начините на заемане на документи се урежда съгласно утвърден Правилник за Междубиблиотечно заемане на библиотеката.
 2. Заявка за доставка на документи по МБЗ и ММБЗ се приема при предоставени в писмен вид пълни библиографски данни.
 3. Заявката може да бъде изпратена и по електронна поща libshumen@abv.bg.
 4. Чрез МЗС могат да се получават всички видове документи в оригинал или копия с изключение на справочници, енциклопедии, дисертации, отделни броеве или течения от периодични издания.
 5. Статии от периодични издания и от сборници с научни доклади се предоставят задължително само под формата на копия, които могат да бъдат получени и по електронен път.
 6. Срокът и редът за ползване на материалите по междубиблиотечно заемане се регламентират от предоставящата ги библиотека.
 7. Материалите, предоставени от други библиотеки, се ползват само в читалните зали на Библиотеката.

РАЗДЕЛ VІІІ. КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ МАТЕРИАЛИ

 1. Библиотеката предлага на потребителите си платени копирни и дигитални услуги според утвърден Ценоразпис за платените услуги.
 2. Библиотечните документи, които читателят желае да копира или сканира, се заемат по установен ред:
 • библиотечните документи се вписват на заемна бележка (в читалните зали);
 • читателят попълва заявка, посочваща страниците, които желае да бъдат копирани.
 1. Не е разрешено копиране на следните видове библиотечни документи:
 • документи от фонд „Старопечатни и Редки и ценни издания”;
 • застрашени от унищожение библиотечни документи;
 • периодични издания до 1944 г.;
 • цели документи, защитени от действащия Закон за авторското право.
 1. Забранено е изнасянето за копиране на библиотечни документи извън сградата на Библиотеката.

РАЗДЕЛ IX. ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР

 1. Право на ползване на компютър в информационния център има всеки посетител на Библиотеката. В случаите, когато той не е регистриран като читател, представя контролен лист на дежурния библиотекар и след приключване на работа заплаща такса по утвърдения Ценоразпис за платените услуги в Библиотеката.
 2. Право на безплатно ползване (1 час дневно) има всеки регистриран читател на Библиотеката след представяне на валидна читателска карта и контролен лист.
 3. Слушалки и камера се дават от дежурния библиотекар след поискване и се връщат обратно при приключване на работа с тях.
 4. Разрешава се ползването на лични слушалки и лични преносими USB устройства и дискове, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда, причинена от използването им на компютрите за свободен достъп.
 5. Интернет в библиотеката се предлага и ползва за образователни и научни цели.
 6. В Библиотеката не се разрешава:
 • тегленето на софтуер, филми, музика;
 • разглеждането на сайтове, съдържащи порнография и насилие;
 • инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталирания софтуер;
 • внасянето на храни и напитки в Информационния център.
 1. Дежурният библиотекар е упълномощен да следи за спазването на правилата и да предприеме незабавни действия при констатиране на нарушение.
 2. При нарушаването на правилата се прекратява достъпът на читателя до Информационния център. При повторно нарушаване читателят се лишава от достъп до Информационния център за време, определено от ръководството.

РАЗДЕЛ X. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 1. При регистриране на нови читатели, те са длъжни да се информират за видовете услуги, предлагани в Библиотеката; за мястото и реда на получаването им; за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката;
 2. На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите се задължават:
 • Да се осведомят за правата и отговорностите, които поемат като читатели на Библиотеката или като посетители;.
 • Задължително да ползват гардероба за личен багаж и връхни дрехи;
 • Да спазват срока и условията за ползване на библиотечни документи;
 • Да уведомяват дежурните библиотекари при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните от тях библиотечни документи;
 • Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване;
 • Да не повреждат каталозите и картотеките, както и библиотечната техника;
 • Да пазят тишина и да не водят разговори по мобилни телефони в читалните зали.
 • При напускане на Библиотеката да представят контролен лист и да предоставят за проверка преносимите от тях вещи и заети библиотечни документи.
 1. Не се приемат повредени от читател библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от читателя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
 2. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не ги заплати съгласно Чл. 31 от НЗБФ, Библиотеката предприема действия по реда на ГПК.
 3. При кражба на библиотечни документи читателят се лишава от читателски права и му се търси наказателна отговорност съгласно ЗОБ и действащата законова уредба в Република България .
 4. При неспазване Правилата за обслужване в Библиотеката, на читатели се отнема правото да я ползват за определено време по преценка на ръководството.
 5. Читателите и посетителите се задължават да спазват Правилата за противопожарна безопасност и Заповедта за забрана за тютюнопушене.

 РАЗДЕЛ XІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Служителите са задължени:

 • Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги;
 • Да спазват технологичните принципи за работа в Библиотеката;
 • Да не разпространяват информация свързана с личните данни на читателите и ползваните от тях библиотечни документи. При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни;
 • Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки за библиотечни документи;
 • При невъзможност поръчаният библиотечен документ да бъде предоставен за ползване да информират читателя и да му предложат други възможности, които биха могли да удовлетворят интересите му в съответствие с действащите правила;
 • Своевременно да регистрират в електронния читателски картон или хартиения вариант заемането и връщането на библиотечните документи от читателите;
 • Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката;
 • Да не допускат в Библиотеката посетители с неподходящи поведение, облекло и багаж;
 • Да не допускат изнасяне на библиотечни материали извън установения ред.

Служители на  библиотеката, които не спазват изискванията на настоящия Правилник, подлежат на административни наказания, определени от Правилника за вътрешния трудов ред за работещите в Библиотеката.

 

Правилникът за обслужване на читателите в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен е приет с решение на Дирекционен съвет, на 18.02.2015 г. , в сила от 19.02.2015 г.