Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

Правилник за междубиблиотечно заемане в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

Начало 9 За нас 9 За библиотеката 9 Основни документи 9 Правилник за междубиблиотечно заемане в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник определя правилата на междубиблиотечното заемане осъществявано с научни, регионални, профилирани и други библиотеки в страната и чужбина.

Чл. 2. Междубиблиотечното книгозаемане (МЗ) е специализирана библиотечна услуга, която се предоставя „възмездно”. Изпълнението на услугата МЗ е съобразено с действащи нормативни документи и разпоредби: Закон за обществените библиотеки; Закон за авторското право; Закон за задълженията и договорите.

Чл. 3. МЗ в Регионална библиотека – Шумен се организира с цел удовлетворяване на потребностите на потребителите на библиотеката от библиотечни документи, които библиотеката не притежава.

Чл. 4. Чрез МЗ се получават за временно ползване само библиотечни документи, които липсват във фондовете на РБ – Шумен.

Чл. 5. МЗ предоставя материали от фонда на библиотеката и може да доставя на читателите материали за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина.

Чл. 6. Чрез МЗ се обслужват библиотеки в други населени места, при условие че търсените библиотечни документи липсват във фондовете им.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 7. Изпълняването на поръчки по МЗ се извършва само за регистрирани потребители на библиотеката.

Чл. 8. Потребителите могат да подават заявки за МЗ на място в библиотеката, или по електронен път.

Чл. 9. Потребителят има право да изисква документи от различен вид, жанр и формат.

Чл. 10. Чрез МЗ могат да се изпращат и библиотечни документи, които са в единствен екземпляр ( по преценка на отговарящия за МЗС библиотекар).

Чл.11. При МЗ библиотечните документи се предоставят по два начина: в оригинал или във вид на копие (хартиено или електронно).

Чл. 12. По реда на МЗ могат да се предоставят вместо материали в оригинал копия (ксерокопие или дигитално), като се спазват законите и разпоредбите за авторското право.

Чл. 13. С учебна цел, могат да се предоставят части от звукозаписи, като поръчващата библиотека заплаща стойността на носителя, извършения запис и пощенските разходи.

Чл. 14. От МЗ в РБ „Стилиян Чилингиров”се изключват следните видове документи:

(1) Редки и ценни издания;

(2) Ръкописи и старопечатни книги;

(3) Карти и графични материали в един екземпляр;

(4) Справочни издания в един екземпляр;

(5) Периодични издания;

(6) Материали, които по преценка на ръководителите на специализираните отдели, не подлежат на МЗ;

(7) Нотни издания се предоставят само във вид на копие;

(8) Временно недостъпни документи поради (подвързия, реставрация, зает от друг потребител).

Чл. 15. Библиотеката  не налага ограничения за броя заявки за МЗ, подадени от един потребител.

Чл. 16. Библиотеката доставя на други библиотеки по МЗ документи в следните срокове:

(1) до 2 дни (за библиотеки в града)

(2) до 20 календарни дни (за библиотеки в област Шумен)

(3) до 30 календарни дни (за библиотеки в страната и чужбина)

(4) ксерокопия и електронни документи – до 5 работни дни.

Чл. 17. Когато търсеният от потребителя документ не е наличен в библиотеката, той се издирва в достъпните електронни каталози на български и чуждестранни библиотеки.

Чл. 18. При невъзможност за онлайн установяване на местоположението на търсения документ библиотеката изпраща заявка на печатна или електронна бланка до Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” или друга библиотека в националната мрежа на обществените библиотеки.

Чл. 19. Изпращане на поръчка в чужбина се осъществява само при условие, че документът не е намерен в страната. Услугата ММЗС се извършва чрез Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ или друга библиотека в България, извършваща международно МЗ, която идентифицира библиотека в чужбина, притежаваща документа и препраща заявката.

Чл. 20. Изпращане на заявката по МЗ след получаването й от читателя се извършва в следните срокове: при правилно подадени данни за търсения документ – 1 ден при непълни библиографски данни – 3 дни.

Чл. 21. Пратките с поръчаните по МЗ документи се изпращат с обявена стойност, в здрава опаковка по пощата или куриерска фирма – за сметка на искащата библиотека.

Чл. 22. Поръчките за междубиблиотечно заемане се правят на стандартна печатна форма на заявка или по e-mail.

Чл. 23. Срокът за ползване на документите, получени от друга библиотека е до 1 месец.

Чл. 24. Ползването на документи, получени по МЗ става само в читалнята на библиотеката.

ІІІ. ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ

Чл. 25. Стойността на услугите по МЗ (пощенски разходи в двете посоки и стойността на копията – ксерокс или електронно) се поемат от библиотеката-поръчител или от потребителя.

Чл. 26. За документи и копия получени от чужбина, се заплащат пощенските разходи и такса, определена от библиотеката – изпълнител.

Чл. 27. Услугата МЗ е регламентирана в Закона за обществените библиотеки като „специализирана библиотечна услуга“ и е „възмездна“. Цените на платените услуги в РБ „Стилиян Чилингиров” са утвърдени с решение на Общински съвет-Шумен и приетия Ценоразпис на платените услуги. Всеки потребител на РБ ”Ст. Чилингиров”, желаещ да ползва услугите на МЗ заплаща еднократно такса, приета със Заповед на Директора за видовете платени услуги в библиотеката.

Чл. 28. Библиотеката носи материална отговорност за заетия оригинален документ от момента, в който той напусне доставящата библиотека до момента на връщане.

Чл. 29. Библиотеката следи за правилното използване и недопускане на вреди върху заетия библиотечен документ, а при установени такива поправя вредите, причинени на заетите оригинални документи по време на използването им.

Чл. 30. При неспазване на срока на връщане, повреда или невръщане на получения документ , изпълнява санкциите, наложени от доставящата библиотека. Размерът им се определя според правилника на доставящата библиотека.

Чл. 31. Библиотеката разглежда всички заявки, независимо от техния формат, но има право да решава дали да предостави оригиналния документ за всяка отделна заявка.

(1) Изпълнява заявки или ги препраща до други библиотеки в приетите срокове.

(2) Връща неизпълнените заявки или съобщава, че е препратила заявката за изпълнение на друга библиотека. В случай, че не може да изпълни дадена заявка, уведомява незабавно заявяващата библиотека.

(3) Отбелязва причината за отказа, когато не може да изпълни заявката.

Чл. 32. Библиотеката удължава срока за ползване на документи по МЗ само при крайно наложителни случаи, и при условие, че документа не е потърсен от други потребители.

Чл. 33. Библиотека, използваща услугата МЗ, поема следните задължения, чиито неизпълнения водят до имуществена отговорност:

(1) Да се грижи за опазване на заетите документи.

(2) Да връща заетите документи в упоменатия срок.

(3) Да не заемат за дома документи, получени чрез МЗ.

Настоящият правилник влиза в сила от 1.12. 2011 г.