Днес

Ден със събитие

Почивен ден

Санитарен ден

book-cover

Жената в българското средновековие

Сашка Георгиева

Настоящата книга предлага цялостно изследване върху историята на жената в Българското средновековие. В първа глава се обръща внимание на проблеми, свързани с религиозните, моралните, обществено-политическите и естетическите възгледи, представи и идеи за жената, съществували през езическия и християнския период в средновековното българско общество. Втора глава разглежда правното положение на жената в средновековна България, като е направен подробен анализ на сведенията за правата и задълженията на жените, за тяхната правна защита и пр. В последната трета глава се прави опит да се разкрие реалното присъствие на жените в икономическия, религиозния и политическия живот на средновековната българска държава. Съпоставяйки представа и действителност (така, както са отразени в изворите), изследването дава възможно най-завършена картина на положението на жената в средновековна България.