Реторика и аргументация от Виржиния Радева

Доцент Виржиния Радева е доктор по философия. Преподава във Философския факултет и други хуманитарни факултети, където чете лекции по реторика, история на реториката и убеждаваща комуникация.

Настоящата книга е посветена на връзката между реториката и аргументацията и нейните логически и аксиологически проблеми, както и на различните средства за водене на диалог, морално допустими и недопустими средства за убеждаване. Реториката е не само форма на словесно изразяване, тя е убедителност и култура на мисленето.

09 June 2014