Дълг и чест: Стефан Стамболов / Милен Куманов

Предлаганата книга не е поредната биография на Стефан СтамболоВ. Тя си поставя друга задача – да проследи идейната му еволюция от революционни към либерални позиции. Привлечени са и някои неизвестни факти, които позволяват да се хвърли нова светлина върху отделни моменти от драматичната му революционна и обществено-политическа дейност.

 

27 September 2018