Увод в историческата география / Веселин Бояджиев

“За едно въведение смятам, че не е нужно да се изпълва цялата тематична и хронологична рамка. Обемът ще бъде допълнен, ще бъдат анализирани географските теории от по-ново време. Например тук не са дадени т.н. щондортни теории, без които съвременната икономическа география е немислима. Същото се отнася и за модела център:периферия, който и днес има широко географско разпространение. Не са включени и картографски изображения. „В историята“ е началото на всяка от най-известните днес географски науки, например политическата география или електоралната. За изпълнението на тези задачи е нужен по-голям
обем, който изисква друга разработка.”

Авторът

23 November 2017