Из историята на славянската филология през XIX век. Създатели, идеи, достижения / Витка Делева; Диана Иванова и др.

Учебникът е посветен на възникването и утвърждаването на славистиката като самостоятелна научна област през XIX в. Генезисът на отделните славистични науки, формирането на научната терминология и творческото осмисляне на водещите научни парадигми в европейската хуманитаристика са проследени чрез представянето на дейността и идеите на едни от най-изявените учени в тази област, а също така чрез преводи на подбрани откъси от техни основополагащи трудове.
Книгата е предназначена за студенти слависти, русисти и българисти, както и за всички, които се интересуват от историята на славянската филология и идеите на нейните създатели.

23 March 2017