„Синьото богатство водата”

В края на годината Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” отчита ползотворна работа по проекта „Синьото богатство водата”, защитен пред Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, осъществен в изпълнение на договор РД11-00-115/24.06.2016 г. на фондацията с Министерство на културата. Партньори на библиотеката в проектните дейности са СНЦ „АлДоРа” – Шумен, НЧ „Развитие – 1874” в гр. Велики Преслав и НЧ „Просвета – 1928” в с. Троица.

До настоящия момент работещите по проекта институции осъществиха значителна част от предвидените инициативи. Приключи проучването на водните ресурси – извори и чешми, на територията на партньорските организации – в гр. Велики Преслав и с. Троица, в резултат на което с активното участие на местното население бе събран текстов, снимков, аудио- и видеоматериал, представящ водното богатство на двете населени места като природен ресурс и като присъствие в местния бит и фолклор. Предстои събраният материал да бъде обработен и систематизиран с оглед представянето му във фотодокументална изложба и пълноцветна брошура „Синьото богатство водата” и публикуването му в краеведския сайт „Шуменски край”, който Шуменската библиотека създаде през 2013 г. по проект на Програма „Глобални библиотеки – България”.

В съответствие с идеята да се гарантира устойчивостта на проектната концепция и на обществената ангажираност с проблемите на екологията,  към местните читалища във Велики Преслав и с. Троица бяха сформирани младежки екоклубове. Подрастващи в двете населени места бяха включени в екообучения, застъпили различни аспекти на проектното тематично направление – същност и свойства на водата като химично съединение; кръговрат на водата и ролята й за поддържането на живота на Земята; приложение на водата в бита и различните производствени процеси; опазване на водните ресурси; водата като тема и мотиви в българското народно творчество и в местните традиции и обичаи; любопитни факти за водата. Пак в рамките на проекта „Синьото богатство водата” на територията на проектните партньори – в гр. Велики Преслав и с. Троица, бяха поставени информационни табели на проучeните водни източници и бяха осъществени акции по почистване на районите около тях.

Целта на осъществените проучвателни, обучителни и практически дейности в реална природна среда е възпитаване у подрастващите на устойчиво екологично съзнание и природозащитно поведение; активиране на обществения интерес към екологията и екопроблемите и в частност – към проблемите, свързани с опазването на водата като жизненоважен природен ресурс; налагане на успешни екопрактики и създаване на устойчиви партньорства и модели на сътрудничество, включително в сферата на екологията и екологичното образование, и не на последно място – утвърждаване ролята на библиотеката като ресурсна и обществено ангажирана институция – активен участник в живота на местните общности.

05 December 2016