Глобални библиотеки – България

Започна първото за тази година обучение на библиотечни специалисти по програма „Глобални библиотеки – България”. Обучението е в направление „Информационни и комуникационни технологии” и се реализира в пет модула – Хардуерни аспекти, Софтуерни аспекти, Работа с Windows, Работа с MS Office 2007, Интернет и мрежова комуникация. Обучаваните библиотечни специалисти от Шумен и региона имат възможността да обогатят познанията си за видовете приложни програми и интегрирани библиотечни системи, за Интернет базираните услуги, онлайн социалните мрежи и възможностите за комуникация чрез Интернет. В рамките на обучението е предвидено още разширяване на практическите умения за работа с Microsoft Publisher и Microsoft PowerPoint, както и придобиването на умения, свързани със създаване и поддържане на уебсайт.

Освен в направление „Информационни и комуникационни технологии”, до края на годината ще се реализират обучения и в другите направления на програмата – „Услуги в модерната библиотека”, „Общуване и работа с потребители и общности”, „Организация и управление на работата в обществената библиотека” и „Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти”.

Целта на обученията е да подпомогнат библиотеките в усилията им да подобрят качеството на живот, като предоставят свободен достъп до информация и обмен на идеи.

23 March 2012