Представяне на книга

„Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски” представи доц. Мария Тихова

Първото пълно издание на Учителното евангелие на епископ Константин Преславски – ценен книжовен паметник от Златния век на българската култура, представиха авторката на труда – доц. д-р Мария Тихова, проф. д-р Христо Трендафилов и проф. д-р Веселин Панайотов. Изданието е подготвено по Синодалния препис от кр. на XI – нач. на XII в., който е най-старият познат пълен славянски препис, с прилагане на разночетения от другите три пълни преписа – Гилфердинговия от 1286 г., Виенския от XIV в. и Хилендарския от 1344 г. С откритите разночетения на словообразователно, морфологично, лексикално, синтактично и текстово равнище „Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски” на доц. Тихова има ценен принос в развитието на палеославистиката, но също така е основа за нови проучвания на българската история от IX-X век, защото ръкописът на Константин Преславски – един от високо образованите и ерудирани книжовици от Преславската книжовна школа, говори много и за бита, и за културата, и за сложните политически процеси на своето време.

29 October 2012