Конфликтът на интереси по българско

С презентация на монографията „Конфликтът на интереси по българското право”, издадена със съдействието на Института за модерна политика, в библиотеката гостува Николай Николов, доктор по административно право и процес. Изследването е особено ценно с научнопрактическия си характер и с изследването на елементи на правното явление „конфликт на интереси”, които не са разработвани досега в българската правна доктрина. Книгата представя основните белези на това административно нарушение и специфичният ред за установяването и санкционирането му; тълкува разпоредбите на закона, които формират стандартите за етично поведение на държавните служители; разглежда последиците от влизането в сила на решението за установяване на конфликт на интереси и не на последно място, за първи път в правната литература развива и анализира правото на защита на лицата, уличени в конфликт на интереси в първата фаза, и на сигналоподателите. Монографията е особено ценна и предвид факта, че правният институт „конфликт на интереси” и създаденият законов режим засягат над 100 000 държавни служители от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и органите на местното самоуправление.

06 November 2012