Министърът на културата Вежди Рашидов утвърди Стандарта за обществените библиотеки (05.06.2015)

Със Заповед на министъра на културата Вежди Рашидов е утвърден „Стандарт за библиотечно-информационно обслужване“. С него се определят условията за дейност на обществените библиотеки, които включват: показатели за регионалните, общинските и читалищните библиотеки; индикатори за измерване ефективността на библиотечната дейност в регионалните, общинските и читалищните библиотеки; показатели и индикатори за Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”.

Стандартът въвежда изискванията към характеристиките на определянето, функционирането, ползването и оценката на библиотечно-информационното обслужване в обществените библиотеки в страната. Осигурява се и възможност на гражданите да имат равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване. Освен това се гарантират минимум ресурси за библиотеките, за да могат да изпълняват функциите, определени в Закона за обществените библиотеки. Стандартът дава възможност за измерване и оценка на количеството и качеството на библиотечно-информационното обслужване и за съпоставимост на резултатите на българските библиотеки в международен аспект.

Стандартът за библиотечно-информационно обслужване се издава на основание чл. 8, ал.2 от Закона за обществените библиотеки.

Припомняме, че в края на миналата година бе публикувана и Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд (Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г., ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.).

 

09 June 2015