Представяне на научни сборници

Учени и специалисти от областта на историята, археологията, журналистиката, медиевистиката, литературознанието и езикознанието събра представянето на двата научни сборника Любословие и Преславска книжовна школа. Случайно или не в тринадесетата година от новото столетие поредните броеве от тези утвърдени вече издания са също под номер тринадесет.

13 June 2013