Сградостроителството в България Т.1: 681-1940 / Чавдар Ангелов

Проф. д-р Чавдар Ангелов завършва архитектура в София. Работи като проектант в Бургас и София. От 1958 г. е научен сътрудник в Института по градоустройство и архитектура при БАН, а от 1962 г. е преподавател в УАСГ. Чадвар Ангелов е публикувал голям брой учебници и монографии, както и превода на известната архитектурна енциклопедия – наръчник по проектиране “Нойферт”.
Книгата му “Сградостроителството в България” може да се разглежда катго дял от архитектурната наука, който свързва историята на архитектурата с историята на строителството.

02 February 2015