Екология и архитектура / Младен Панчев

Екологично устройство на регионалните комплекси, селищните територии и архитектурата на сградите.

Авторът на книгата се стреми да покаже колко важно е за хората да мислят и действат равнозначно както за настоящото опазване, така и за екологичното перспективно устойчиво развитие на антропогенезираната околна среда. В книгата се разкрива неговата ясна позиция за въздействието на екологичните закономерности върху жизнената среда на човека, в която една от водещите роли принадлежи на архитектурата, което и определя нейното заглавие “Екология и архитектура”. Тя е резултат както от изнесените в тази област лекции пред студентите по архитектура в УАСГ от 1983 г. досега, така и от неговите експертизи и екологични доклади и проекти по ОВОС.
В труда са обсъдени и представени световните тенденции и вижданията на автора за взаимоотношенията между биологичното развитие в природата и съществуващите технологични направления, свързани с екологията, диктуващи пространственото, функционалното, композиционното, естетическото и социалното решаване на проблемите за биологосъобразен просперитет на урбанизираната жизнена среда. Дават се общи познания по екология, за терминологията и процесите, които са обвързани с нарушенията в урбанизираното и архитектурното пространство. Проследяват се възможностите за екологично, териториално, ландшафтно и селищно устройство. Разкриват се пътищата за актуализиране на екологичните проблеми в регионалните комплекси, селищата и сградите, които определят процеса за екологизация на архитектурната среда.
Книгата е с широк научен и практически адресат – освен в областта на архитектурата, а и в областта на инженерните науки и специалностите, занимаващи се с опазване, възпроизводство и устойчиво развитие на околната среда.
Като първа по рода си, тя безспорно не е в състояние да обхване и аргументира изцяло всички разглеждани в тази област въпроси, но може да бъде допълнена от редицата ползвани трудове и документи в тази област.
Публикацията претендира да е с широк научен и практически спектър за развиване на екологичните проблеми в архитектурата, в областта на архитектурната наука и практика. Може да се отбележи, че трудът има качествата да послужи за доразвиване на някои нормативи и концепции за изготвяне на екологичните доклади за ОВОС, както и за прилагане в практиката на някои специфични технически изисквания за екологично устройство на архитектурната среда.
Поради всеобхватността на книгата в екологичен план, свързано с архитектурата тя може да бъде ползвана от архитекти, инженери, строители, студенти и други специалисти, които работят в областта на екологизацията на биосферата и архитектурната действителност.

02 February 2015