Природните паркове на България

С фотоизложба „Природните паркове, дейностите им и Натура 2000” в библиотеката гостува Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”. В 12 фототабла експозицията представя европейската екологична мрежа Натура 2000, десет природни парка в България, сред които и ПП „Шуменско плато”, и осъществените в тях дейности по проекта „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в българските гори”.

При откриването на фотоизложбата, която ще гостува в библиотеката до 16 април, инж. Марин Николов – главен експерт в ДПП „Шуменско плато” и регионален координатор на проект „Life+”, представи и конкретните проектни дейности на територията на ПП „Шуменско плато”, насочени предимно към защита на природните обитания чрез изграждането на специализирана инфраструктура и почистване на най-замърсените зони от битови отпадъци. Част от дейностите са свързани и с монтирането на информационни табели и ремонт по съществуващите туристически кътове и маршрути.

04 April 2014