История на Балканите XVIII-XIX век / Барбара Йелавич

Том 1-ви проследява историята на основните балкански националности – албанци, българи, хървати, гърци, румънци, сърби и словенци – през 18 и 19-ти век. В началото на разглеждания период тези народи живеят под османско или хабсбургско господство. Описани са различните условия в двете империи и различния път на развитие на националностите. Вниманието е насочено основно към националните движения, включително техните програми и революционната дейност, свързана с тях.

05 September 2014