Българска фолклорна култура и възрожденско изкуство. Т. 3. Избрани студии

Любомир Миков

Студиите в този сборник са отглас от 80-те и 90-те години на ХХ век и са от областта на фолклорната обредност, народното изкуство и изкуството през Възраждането. Включени са 19 студии, една от които се публикува за първи път. Всички останали са основно преработени и допълнени.

Разгледани са малко познати или неизследвани обреди и обредни варианти, някои основни материално-обредни форми (обредни предмети), както и специфични изображения, намерили място в народното и възрожденско изкуство.

25 October 2021