Мемориалните музеи и експозиции в културната инфраструктура на съвременна България / Вера Бонева

Мемориалните музеи са ключови звена в културната инфраструктура на съвременна България, фокусирайки своите дейности и наративи върху най-значимите исторически личности и събития, те градят устоите на националната ни идентичност по неподражаем, вълнуващ и респектиращ начин. Живата им и многолика мрежа включва 180 отделни обекта, всеки от които трайно вграден в локалните, регионалните и национални общувания
Създадена в хода на продължително и системно изследване на мемориалните музеи и галерии, настоящата монография осъществява разноредови аналитични разрези на техните фондове, експозиции, научни прояви, традиционни и дигитални контакти с публиките. На преден план са изведени специфичните технологии и обстоятелства, чрез които фигурата на историческата личност или параметрите на повратното събитие се трансформират в музеен разказ, прикрепват се към символно хомогенни и разбираеми за аудиториите послания и постепенно се превръщат от персонални, социални и/или художествени факти в скрижали на културната памет.
Проследени с посредничеството на верифицирани научни методи, очертаните процеси надграждат знанието ни за българския XX век. Резултатите от количествените и качествените анализи на масивния корпус акумулирани данни по убедителен начин свидетелстват, че културната памет на общността работи с базисни и дългосрочно ориентирани филтри, които са осезаемо непропускливи спрямо ефимерната събитийност и силно отворени за устойчивите реалии, притежаващи градивен потенциал не само по отношение на настоящото, но и на бъдещите поколения.

23 November 2020