География на зависимите страни и територии (XV – XXI век) от Чавдар Ангелов

Предлаганият справочник има за цел да запознае читателите със състоянието на системата от зависими (несамоуправляващи се) страни, наричана още световна колониална система. Разгледани са нейното възникване, развитие, разширение и кризис в най-характерните периоди: след Великите географски открития, след откритията на Новото време, при най-голямото разширение на системата, при преразпределенията на света след двете световни войни, при разрастването на движенията за независимост. Всеки период е разгледан с карти и таблици, съдържащи основните данни за зависимите страни. В специална част е изяснено съвременното състояние на системата от зависими страни и е дадено описанието им с карти и текст. Всички данни са подредени по континенти и по азбучен ред.
Справочникът е предназначен за широк кръг от читатели, които се интересуват от геополитически въпроси.

23 June 2014