Българска фолклорна култура и възрожденско изкуство Т.3: Избрани студии / Любомир Миков

Студиите в този сборник са отглас от 80-те и 90-те години на ХХ век и са от областта на фолклорната обредност, народното изкуство и изкуството през Възраждането. Включени са 19 студии, които се публикуват за първи път. Останалите са основно преработени и допълнени. Повечето студии са богато илюстрирани със 197 цветни и черно-бели снимки. Разгледани са малко познати или неизследвани обреди и обредни варианти, някои основни материално-обредни (обредни предмети), както и специфични изображения, намерили място в народното и възрожденското изкуство. Книгата е предназначена за студенти, докторанти хуманитаристи и всички, които се интересуват от българската фолклорна култура и възрожденско изкуство.

14 July 2020