Кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат / Николай Попов

Кинезиологията и патокинезиологията са интегрални науки, съчетаващи познания от различни дисциплини – анатомия, физиология, биомеханика, медицина. От друга страна те са важен източник на фундаментални познания по отношение на други дисциплини, изучаващи мускулно-скелетната и нервно-мускулната системи – ортопедия и травматология, неврология, кинезитерапия, ерготерапия и др.
От практическа гледна точка, кинезиологията и патокинезиологията са в основата на изграждането на съвременните кинезитерапевтични и други функционално-възстановителни програми. Задълбочените познания за нормалните кинезиологични характеристики на сегментите в опорно-двигателния апарат са предпоставка за правилен патокинезиологичен анализ на промените, възникващи при различни заболявания и травми. Резултатите от патокинезиологичният анализ, от своя страна, определят основните функционално-възстановителни цели и задачи при всеки отделен случай. Патокинезиологичният подход при преодоляване на двигателния дефицит дава възможност да се лекува конкретният пациент, а не нозологията. Така се избягва рутинният и неефективен подход за прилагане на кинезитерапевтични „комплекси и се дава възможност за изработване на адекватна и индивидуално-съобразена кинезитерапевтична програма. В тази връзка познанията по кинезиология и патокинезиология са много важни за специалистите, работещи в областта на здравеопазването и функционалното възстановяване на мускулно-скелетната система.
Тази книга представя най-съвременните виждания за кинезиологията на човека и характерните патокинезиологични промени, настъпващи при травми и заболявания. Насочена е към естеството на работа на кинезитерапевти, ерготерапевти, рехабилитатори и лекари-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, ортопедия, травматология, неврология и др.
Надявам се книгата да запълни поне частично липсата на достъпна литература по проблемите на съвременната кинезиология и патокинезиология на опорно-двигателния апарат.

02 January 2020