Знанието като икономически ресурс от Росица Чобанова, Александър Тасев, Аделина Миланова, Павлинка Найденова

Откроени и класифицирани са видовете знание, които имат значение за икономическото развитие. Във връзка с това са идентифицирани теориите в икономическата наука, както и концепциите за развитие на българската икономика, които поставят въпроса за знанието като икономически ресурс. На тази основа е оценено състоянието на българската икономика и предприятия от гледна точка на използването на нови знания като икономически ресурс. Специално е обърнато внимание на влиянието на организационната култура на фирмите в страната за създаването и използването на нови знания. Доказано е, че знанието е подценен икономически ресурс и в българските условия няма ясна концепция за неговото използване за развитие на българската икономика. Дефинирани са изводи и препоръки за публична политика.

17 June 2014