Национална конференция „Библиотеките в контекста на европейското културно наследство”

Уважаеми колеги,

Рeгионална библиотека „Стилиян Чилингиров” Ви кани най-учтиво да вземете участие в Национална конференция „Библиотеките в контекста на европейското културно наследство”, която ще се проведе на 7 и 8 октомври 2019 г. в сградата на библиотечната институция в град Шумен.

Културното наследство е универсална ценност, която повлиява нашето самосъзнание и ежедневен живот и едновременно откроява както културните идентичности, така и културното многообразие. Част от това необозримо наследство, наред с архитектурните и археологическите забележителности, наред с предметите на изкуството, със занаятите, с приказките и обичаите, които предаваме от поколение на поколение, наред с природното наследство и много други, са книгите и литературата. Целта на конференцията е споделянето на актуални, ефективни и приложими в библиотечната сфера практики за постигането в дългосрочен план на реална промяна в начина, по който възприемаме, опазваме и популяризираме културното наследство, разглеждано както в неговото многообразие, така и в аспекта му книжовно богатство.

Освен за библиотечни специалисти, форумът е отворен и за научни работници и преподаватели, чиито изследвания и практики имат отношение към темата, както и за всички с интерес по заявената проблематика.

Изисквания към докладите: до 20 стандартни страници (включително и приложенията); параметри на текста – размер 14 pt и разредка 1,5; цитиране – под линия; времетраене на изложението – до 15 минути. Изисквания към резюмето – до една стандартна страница (1800 знака).

Докладите и резюметата трябва да бъдат предадени на CD или по е-mail най-късно до 27.09.2019 г.

Мултимедийното представяне на докладите следва да бъде заявено предварително.

Докладите, с изключение на тези, които не отговарят на посочените условия, ще бъдат публикувани в сборник. Участниците с презентация следва до посочения срок да предадат неин текстов вариант, ако желаят да бъдат представени в сборника.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

Заявки за участие с попълнени: трите имена и евентуално научните звания на участника, наименованието на представяната институция, актуален адрес, е-mail и телефон за контакт се приемат до 15.09.2019 г. на адрес:

Шумен 9700, Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”, бул. „Славянски” №19;

тел. 054/ 877-332 /вътр. 107/; лице за контакт: Татяна Вътова, 0879060073, e-mail: libshumen@abv.bg                                                             

Формуляр за кандидатстване

01 July 2019