110 години от основаването на РИМ Конференция

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ: МУЗЕЙНИ ПЕРСПЕКТИВИ

Посветена на 110 години от създаването на Регионален исторически музей – Шумен

Шумен, 25–27 юни 2014 г.

26 юни

Тематично направление „МУЗЕЯТ, ТУРИЗМЪТ И ДРУГИТЕ КУЛТУРНИ ИНДУСТРИИ”

Зала Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен

9:00–12:30 ч.

Председател: проф.дизк Симеон Недков

Мирослава Таскова (РИМ ”Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил)  Териториална мрежа – перспектива за развитие на музея и неговия регион

Доц. д-р Борис Борисов (УниБИТ)  КОМУНИКАЦИОННИ АСПЕКТИ ПРИ ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

Венета Димитрова, проф. дикз Симеон Недков (СУ ”Св. Климент Охридски”)  Виртуалните разходки в съвременните музеи

Цветелина Гидакис (РИМ – Пазарджик)  МУЗЕЯТ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО

Цветанка Бонева (РИМ – Шумен)  Електронните ресурси и информатизацията като фактори за развитие на музеите. Виртуална археология и културен туризъм

Гл. ас. д-р Силвия Станчева (СУ ”Св.Климент Охридски”)  “Новата музеология” и екомузеите

Доц. д-р Блага Стойкова (Тракийски университет – Стара Загора)  ПРАЗНИЦИТЕ НА ЛИПИТЕ В ГР. СТАРА ЗАГОРА КАТО ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

Доц. д-р Светла Станкова (ШУ ”Еп. „Константин Преславски”), проф. дгми Цанко Цанков (ЮЗУ ”Неофит Рилски”)  ПРИРОДНИТЕ ФЕНОМЕНИ ПО СЕВЕРНОТО БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ – ОТКРИТ МУЗЕЙ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

Доц. д-р Милен Пенерлиев, доц .д-р Светла Станкова, ас. Лейля Шефкъ, (ШУ ”Еп. Константин Преславски”)   ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФЕСТИВАЛНИЯ ТУРИЗЪМ В ШУМЕНСКА ОБЛАСТ

Д-р Минчо Полименов (Университет “Ас. Златаров” – Бургас)  Популяризиране на тематичното кулинарно наследство и българската еногастрономия чрез туризмa

Prof., PhD Pere Aslimoski, prof., PhD Sasho Korunovski (University „St.Kliment Ohridski” – Bitola)  THE ROLE OF AWARENESS FOR THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE

Д-р Силвия Аризанова (СУ ”Св. Кл.Охридски”), Дилен Дилов (РИМ – Разград)  Музейните сбирки във виртуалното пространство проблеми и възможни решения

26 June 2014