Социални центрове

Специализирани институции

Дом за стари хора “Д-р Ст. Смядовски”
гр. Шумен, м.“Мантово лозе”
Директор – тел.: 054/802 263
Домът е форма на институционална услуга, има отделение за лежащо болни. И предлага целодневни грижи, медицинско, административно, правно и социално обслужване на домуващите. Капацитетът на социалното заведение е 130 места.


Дом за възрастни с умствена изостаналост

с. Лозево, Община Шумен
Директор – тел.: 054/801 102, 054/801 184
Домът е с капацитет до 90 души, които получават целодневни грижи, медицинско обслужване, социално-правни консултации при нужда, трудотерапия и културтерапия.


Дом за деца и младежи с увреждания “Калинка”

с. Васил Друмев, ул.”Мир” №1, Община Шумен
Директор – тел.: 05312/2173
Социалният дом е с капацитет 50 места и разполага с нова база, проектирана и обзаведена за целите на заведението. През 2004 г. е разширен достъпът до предоставяните услуги като е завишена възрастовата граница – за деца до 18-годишна възраст. Предлага целодневни грижи, медицинско обслужване, рехабилитация и специализирано обучение като институционални услуги.


Социални услуги, предоставяни в общността

Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания
гр. Шумен, ул.”Карвуна”№1
Директор – тел.: 054/886 007
Дневния център за деца с увреждания е с капацитет 24 места и предлага дневни грижи, рехабилитация, обучение, консултации за деца със специални нужди и техните семейства.
Дневен център за възрастни хора с увреждания с капацитет 12 места е разкрит през 2004 г. в сградата на Дневния център за деца. Предлага като допълнителни услуги трудотерапия и специализирано обучение.


Домашен социален патронаж

гр. Шумен, ул.”Карвуна” №1
Управител – тел.: 054/887 103
Социалното заведение е с капацитет 190 места, от които 20 за социалната услуга домашни грижи, а 170 места и за социална услуга доставяне на храна в дома. Всички лица, обслужвани от Домашния патронаж получават помощ от специалисти при решаване на здравни, социални и правни въпроси.
Към Домашния социален патронаж има създадено Бюро за социални услуги, което предоставя безвъзмездно посреднически услуги на потребители и доставчици на социална услуга “Домашни грижи”.


Комплекс за социални услуги за деца и семейства

гр. Шумен, ул.”Димитър Благоев” №10
Директор – тел.054/850 777
Социалната работа в Комплекса се предоставя в три центъра:
* Център за обществена подкрепа с капацитет 64 лица месечно;
* Звено “Майка и бебе” с капацитет 8 лица;
* Център за работа с деца на улицата – капацитет 15 лица месечно.
Към Центъра за работа с деца на улицата е разкрит Център за временно настаняване – “спешен прием” на безпризорни деца.
Социалната работа в Комплекса е възложена на НПО – “Институт по социални дейности и практики”, гр. София, съгласно социално споразумение на основание Закона за социалното подпомагане.


Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания

гр. Шумен, ул.“Цар Освободител”104
тел.:054/801 282, 877 509
ЦСРИ е с капацитет 25 места и предлага социални и рехабилитационни услуги, консултации и обучение на зрително затруднени лица и техните близки. Социалните услуги се предоставят от Съюз на слепите в България – Районна съюзна организация на слепите, гр. Шумен, съгласно социално споразумение на основание Закона за социалното подпомагане.


Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с физически увреждания

гр. Шумен, ул.“Тракия”№8
тел.:054/832 201
Центъра предлага консултиране и информиране, обучение, медицинска рехабилитация на деца, младежи и възрастни хора с физически увреждания, родители на деца с физически увреждания; помощ на семействата на лица с увреждания при решаване на проблемите им. Капацитетът на центъра е 25 места. Дейността по предоставяне на социалните услуги се организира от Съюза на инвалидите в България – Шумен, съгласно социално споразумение между неправителствената организация и Община Шумен на основание Закона за социалното подпомагане.


Защитено жилище

гр. Шумен, ул.“Деде Агач”№17 ап.42
В защитеното жилище се настаняват млади хора на възраст от 18 до 25 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен и независим живот. Услугите на защитеното жилище могат да се ползват от сираци и изоставени деца, напуснали специализирана институция и млади хора, които не получават подкрепа от биологичните си семейства.


Гише за консултации на хора с увреждания

тел.: 054/857 646
В Центъра за информация и услуги в Община Шумен е разкрито гише за консултации на хора с увреждания, в което специалисти от Дирекция “Социално подпомагане” консултират лица с увреждания и приемат молби за получаване на помощи.