Висши училища

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

гр. Шумен, ул. Университетска 115
тел: 054/830-495
Уебстраница


Факултет артилерия, ПВО и КИС

гр. Шумен, ул. Карел Шкорпил 1
тел. 054/801-040
Уебстраница


Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, Филиал Шумен

Уебстраница

 


Частен професионален колеж по туризъм ”Шумен”
гр. Шумен, местност СМЕСЕ

Уебстраница