Противоепидемични мерки

Правила за обслужване на потребителите в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” в период на действие на противоепидемични мерки

1. Настоящите правила уреждат организацията на работа по обслужване на потребителите в Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”  в периода на действие на обявена извънредна епидемична обстановка.

2. Правилата са изготвени във връзка с обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. и Заповед №РД-01-268/15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 63 от Закона за здравето както и на Методическите указания и препоръки на Министъра на културата за обществените библиотеки и чл. 46, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки.

3. Копие от тези правила се поставя на информационно табла на видно място в обособените части за обслужване на потребители. Публикуват се на интернет страницата на Библиотеката.

4. При влизането в Библиотеката, потребителите са задължени да се запознаят и да спазват разпоредбите на настоящите Правила.

5.Организацията на пропускателен режим в библиотеката се извършва при строго съблюдаване на противоепидемичните мерки, поединично и при спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра, като се избягват струпвания.

6. При непосредствено обслужване на потребители, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м, е задължително използването на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването.

7. При пребиваване в обслужващите звена е препоръчително използването на защитна маска от външни посетители и служителите на библиотеката.

8. На входа е задължителна дезинфекцията на ръцете и обувките за всеки посетител.

9. Обслужването на регистрирани потребители в Библиотеката се осъществява  при стриктно спазване на всички мерки, действащи в условия на извънредна епидемична обстановка.

10. Максималният брой посетители, които могат да бъдат едновременно в отделните обособени части за ползване на библиотечни документи се определя според квадратурата на помещението, заетостта на местата в съответното помещение. Според предписанията се използват до 50% от нормалния капацитет на всяко помещение в библиотеката:

– Заемна за възрастни – до 30 човека за двете нива,

 – Детска заемна – до 10 човека,

–  Детска читалня –  до 10 деца.

 – Обща читалня – до 30 човека,

  – отдел „Изкуство” – до 15 човека

– Чуждоезикова читалня до 10 човека,

– Младежки център – до 15 човека

– Изложбена зала – до 25 човека

– Фоайе ІІ ет. – до 60 човека

11. Времето за престой на всеки читател в читалните зали е до 3 часа на ден, а при заемане на библиотечни документи за дома – до 30 минути. Няма да се допускат читатели след запълване на определения капацитет за ползване на обособените зони за обслужване.

12. С цел спазване на противоепидемичните мерки в частите за обслужване се извършва дезинфекция основно 3 пъти на ден (от 8:00 ч. до 8:30 ч.; от 11:30 ч. до 12:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:30 ч.) и текущо – след ползване, всяко работно място се обработва преди да се предостави на следващия потребител.

13. Забранено е допускането в сградата на библиотеката на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и др.).

14. Потребителите са длъжни да спазват физическа дистанция на територията на библиотеката минимум от 1,5 метра.

15. Не се разрешава внасянето от посетителите в библиотеката на собствени книги и ръчен багаж с размери по-големи от 20х40х50 см.

16. Допуска се при обслужването на читатели, служителят да не използва защитна  маска за лице или предпазен шлем, когато е зад механична преграда от стъкло или друг прозрачен материал, позволяваща почистване или дезинфекция.

17. В читалните зали всеки потребител ползва самостоятелно работно място, съобразно епидемичните мерки, където ще му бъдат предоставени заявените документи.

18. Не се разрешава използването от читатели на служебните компютри в Компютърния център. При необходимост потребителите могат да ползват лични лаптопи на обособени места в читалните зали.

19.  Не се разрешава използването от читатели на традиционните каталози. При необходимост ще бъдат обслужени от дежурния консултант-библиотекар.

20. При провеждане на клубни форми, детски ателиета и други групови занимания се допускат не повече от 20 човека в помещение с осигурени 4 кв. м на всеки човек

21. Не се допускат посетители в служебните коридори и стаи, извън обособените зони за обслужване. За потребителите са осигурени две санитарни помещения за ползване (тоалетни) на първи етаж: 1 за възрастни читатели и 1 към Детски отдел.

22. Дезинфекция на ръцете от посетителите е задължителна преди и след  ползване на библиотечни документи.

23. Задължително е използването на ръкавици за еднократна употреба при ползване на текуща периодика в читалните зали.

24. Не се допуска ползването на климатици в зоните за посещения.

25. Книги върнати от читатели в Заемна за възрастни и Детска заемна подлежат на задължителна карантина от 72 часа, след което могат да се заемат  отново.

26. Използваните от основен фонд библиотечни документи подлежат на задължителна карантина от 72 часа

27. При ползване на зоните за обслужване потребителите са длъжни да:

– пазят тишина;

– изключват звука на мобилните си телефони;

– да не внасят храни и чаши с напитки;

– да представят на служителя на пропуска заверен контролния си лист при напускане на Библиотеката.

28. Всеки потребител веднага след получаване на съответната услуга или изтичане на максимално допустимото време за престой, посочено в т. 9 на настоящите Правила, следва да напусне сградата на Библиотеката.

29. В случай на отказ за изпълнение на настоящите Правила, посетителят следва незабавно да бъде изведен от сградата на Библиотеката, за което се сигнализират своевременно и органите на реда.

Настоящите правила се прилагат на територията на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” и важат до отпадане на противоепидемичните мерки и извънредната епидемична обстановка, обявени от компетентен орган.

м. юни 2020 г.