Отчет 2015

Отчет на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ 2015 г.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД               2015 г. 2014 г.
Наличност на фонда 772 240 769 658
Набавени библ. материали 8867 7 150
Депозит 3708 2 781
Покупка 1409 2 237
Дар 3750 2 132
Отчислени 6285 4 049

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ 

2015 г. 2014 г.
Всичко регистрирани читатели 5731 4 399
– в детски отдел 1521 1 450

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

2015 г.  2014 г.
Заета литература 174274 131 893
– за дома 82101 79 766
– в читалня 92173 52 127

ПОСЕЩЕНИЯ

2015 г.  2014 г.
всичко 115 888 95 049
посещения на библ. сайтове 25 911 25 149
посетители на култ. прояви 15 278 11 012

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2015 г.  2014 г.
Устни справки 5 300 5 269
Писмени справки 16 17
Интернет справки 2 500 ок. 2 000
„Попитай библиотекаря” 30 60
ББЗ 6 3
Тематични витрини 24 27
МЗС 63 90
 ДИГИТАЛНО СТУДИО 2015 г.  2014 г.
Сканирани заглавия 513 489
Сканирани страници 25 143 43 088
Обработка на файлове за архивиране 16 749 10 920
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 5 36
Предпечатна подготовка 2 036 стр. 1 694 стр.
Дизайн афиши, покани, грамоти 1041 866
Заснети кадри – събития, обекти, книги 6 000 4 603
Сайтове (актуализации) 1 612 1 612
Прикачени файлове към записи в базите АБ 187 167
Подготвяне на изложби 80 69

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

  брой посещения брой библиотеки
читалищни 5 6
консултации 450 98

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

  брой форми брой хора
Конференции 7 14
Курсове/обучение 4 20
Обмяна на опит 2 32

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Културно-образователни инициативи 684
– самостоятелно организирани 283
– домакинство на външни инициативи 106
представяния на книги 21
изложби 26
представяния на филми 90
конференции, кръгли маси, работни срещи, лектории, семинари, дискусии 29
чествания, литературни вечери и срещи с творци 27
обучения по ИКТ на възрастни 1
концерти 1
спектакъл 6
творчески занятия за деца 84
„Нощ в библиотеката” 1
Участие в национални и международни кампании 4
буккросинг зони 1
библиотечни издания – книги и сборници 4

 

Проекти

– разработени – 6

– реализирани – 5

Приходи                                                                                                                                                                      

Централен бюджет – 489 005 лв

Собствени приходи – 20 566 лв

От Община Шумен – 50 000 лв

От Фондация „Глобални библиотеки” – 3 600 лв

по проект от Национален фонд „Култура” – 3 945 лв

по проект за книги от МК – 1 600 лв

по проект от ОбФК-Шумен – 2 370 лв

Разходи

Общ размер – 553 901 лв

– заплати, осигурителни вноски,обезщетения при пенсиониране и др. – 413 325 лв

– вода, горива, енергия, материали и външни услуги – 65 239 лв

– текущи аварийни ремонти – 1 252 лв

– задължения за такса битови отпадъци – 5 589 лв

– капиталови разходи – 53 174 лв