Отчет за 2019 г.

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2019 година

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД2019 г.2018 г.
Наличност на фонда773 648777 704
Набавени библ. материали11 84411 379
Депозит3 2473 541
Покупка3 8233 609
Дар4 7744 229
Отчислени15 9009 478
Изразходвани средства в лв.48 40343 540
 – за книги43 12538 129
 – за периодични издания5 2785 556
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ2019 г.2018 г
Всичко регистрирани читатели56395 590
– в детски отдел18871 719
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ2019 г.2018 г.
Всичко202284187 899
– за дома9920879 971
– в читални103076107 928
ПОСЕЩЕНИЯ2019 г.2018 г.
всичко182650166 170
– реални8358085 978
– виртуални и библ. сайтове8204461 926
– на култ. прояви1702618 266
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ2019г.2018г.
– обхватност7,45%7,36 %
– книгоосигуреност на жител10,2 б.д.11 б.д.
– книгоосигуреност на потребител137 б.д.142 б.д.
–посещаемост/физически и виртуални/31,529,7
– посещаемост /физически/1715,38
– обръщаемост   / целия фонд/26,15%24,16%
– обръщаемост  /подръчен фонд/46,6 %37,6%
– читаемост35,933,61
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар176169
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ2019 г.2018 г.
Устни справки84318448
Писмени справки2619
Интернет справки38804053
„Попитай библиотекаря”3735
Аналитични описания /статии- книги и ПИ/64015183
ББЗ3315
МЗС7889
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ2019 г.2018 г.
общо73
библиогр. указатели31
сборници, монографии, ПИ42
ДИГИТАЛНО СТУДИО2019 г.2018 г.
Сканирани заглавия610782
Сканирани страници1809214 225
Обработка на файлове за архивиране/бр.стр./28 7632 971
Презапис на плочи, аудио и видеокасети61122
Предпечатна подготовка/стр./30162 025
Дизайн афиши, покани, грамоти533274
Заснети кадри – събития, обекти, книги645710 901
Сайтове (актуализации)1304451
Прикачени файлове към записи в база АБ/бр.стр./13 37174
Подготвяне на изложби1121
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
посещения читалищни библиотеки31
инд.и групови консултации480
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТбр./формибр./участници
Конференции,семинари и др.24123
Курсове/обучения428
Обмяна на опит231
ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ  
Групови18212 участници
Индивидуални 250 участници

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ

Общ брой: 423

– Самостоятелно организирани – 303

– Домакинство на външни инициативи – 120

– Изнесени в различни институции – 72

По вид:

– представяния на книги – 31

– изложби – 40

  • гостувания на изложби в страната и чужбина – 11

– тематични витрини – 48

– представяния на филми – 32

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 61

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 7

– спектакъл – 3

творчески занимания за деца – 129

– концерти, музикални програми – 7

– „Нощ в библиотеката” – 1

– участие в национални и международни кампании – 9

– библиотечни издания /книги и сборници/ – 7

ПРОЕКТИ

– разработени – 9

– реализирани – 5

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Приходи: 809 791 лв

►Трансфер/ централен бюджет- по стандарти за делегирани от държавата дейности – 772  932 лв

►от проекти/ МК/ – 28 460 лв

►от проект /НФК/ – 8 399 лв

Собствени приходи: – 23 025 лв

► специализирани библиотечни услуги – 18 602 лв

►от наеми – 2 320 лв

►от вторични суровини – 2 103 лв

Приходи от други източници:  – 11 422 лв

► дарения – 5950 лв

►ФГББ – 1372 лв

► община Шумен – 2 500 лв

Об ФК-Шумен – 1 600 лв

Разходи: – 823 177 лв

► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 633 022 лв

► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 104 974 лв.

► за книги – 48 404 лв

►текущи ремонти – 18 177 лв

►такса битови отпадъци    – 3 789 лв

►капиталови разходи – 14 761 лв