Отчет за 2018 г.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

2018 г.2017 г.
Наличност на фонда777 704775 803
Набавени библ. документи11 37910 917
Депозит3 5413 584
Покупка3 6092 512
Дар4 2294 821
Отчислени9 4789 543

Набавени б. д. по съдържание        

2018 г.2017 г.
Отраслова л-ра4 9114 899
Художествена л-ра5 1414 763
Детска отраслова л-ра297265
Детска художествена л-ра1 030990

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ

2018 г.2017 г.
Всичко регистрирани читатели5 5905 705
– в детски отдел1 7191 789

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 2018 г.2017 г.
Заета литература187 899174 896
– за дома79 97174 841
– в читални107 928100 055

ПОСЕЩЕНИЯ

 2018 г.2017 г.
всичко166 170126 886
– реални85 97885 250
– виртуални библ. сайтове61 92622 935
– на културни прояви18 26618 701

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА  БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ

– обхватност на населението за ползватели на библиотеката7,36 %
– книгоосигуреност на жител0,15
– книгоосигуреност на потребител2,03
– заемания на жител2,47
– посещаемост (физически)15,38
– обръщаемост24,16%
– читаемост33,61
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар169

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 2018 г.2017 г.
Устни справки84486976
Писмени справки1930
Интернет справки40532900
„Попитай библиотекаря”3532
Аналитични описания (статии от книги и ПИ)518310512
ББЗ1512
МЗС8951

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 2018 г.2017 г.
общо36
библиогр. указатели11
сборници, монографии25

ДИГИТАЛНО СТУДИО

 20182017
Сканирани заглавия782313
Сканирани страници (бр.стр.)14 2257 474
Обработка на файлове за архивиране (бр.стр.)2 9714 361
Презапис на плочи, аудио и видеокасети (бр.)12228
Предпечатна подготовка (бр.стр.)2 025437
Печат и подвързване (бр.стр.)8 0412 004
Дизайн афиши, покани, грамоти (бр.)2741 012
Заснети кадри – събития, обекти (бр.)10 9016 456
Актуализация на сайтовете на РБ4512 979
Прикачени файлове към записи в базите АБ(бр.стр.)7421 290
Подготвяне на изложби2112
Обслужване на читатели9687

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Брой/посещения

Читалищни библиотеки – 36

консултации – 465

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Участие в:Брой/формиброй/хора
Конференции,семинари и др1518
Курсове/обучения955
Обмяна на опит1 

ОБУЧЕНИЯ/КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Групови – 2

Индивидуални – 950

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Общ брой – 443

– самостоятелно организирани – 331

– домакинство на външни инициативи – 112

Изнесени в различни институции в града и страната – 46

По вид:

– представяния на книги – 37

– изложби – 34

– тематични витрини – 66

– представяния на филми – 38

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 44

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 22

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 44

– спектакъл – 1

– концерти, музикални програми – 8

– творчески занимания за деца – 137

– „Нощ в библиотеката” – 1

– участие в национални и международни кампании – 9

– библиотечни издания /книги и сборници/ – 4

ПРОЕКТИ

– разработени – 8

– реализирани – 5

ФИНАНСОВО-АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

ПРИХОДИ

Общ размер – 722850 лв в т. ч.:

►Трансфер/ централен бюджет- по стандарти за делегирани от държавата дейности –  714 650 лв.

►финансиране по проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” – 8 200 лв.

Собствени приходи 25 023 лв.

От тях:

Приходи от  читателски карти и извършени библиотечни услуги – 19 138 лв

Приходи от наеми за ползване на зала – 1 040 лв

Приходи от вторични суровини – 4 845 лв

Приходи от други източници

► дарения –4 580 лв

►от Фондация „Глобални библиотеки-България” – 6 553 лв

►дофинансиране от община Шумен – 5 460 лв

РАЗХОДИ

Общ  размер – 750 022 лв, в т.ч.:

►Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 578 740 лв

►Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 35 630 лв

►Разходи за закупуване на книги – 43 540 лв

►Текущи ремонти – 15 188 лв

►Такса битови отпадъци – 3 789 лв

►Капиталови разходи – 12 881 лв