Отчет за 2017 год.

Отчет
на  РБ „Стилиян Чилингиров“- 2017 год.
БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД 2017 г. 2016 г.           
Наличност на фонда     775 803 774 42
Набавени библ. документи 1091710 488
Депозит 35842761
Покупка 25123246
Дар 48214481
Отчислени 95438 299
Набавени б.д. по съдържание 2017 г. 2016 г.
Отраслова л-ра4899 4088
Художествена л-ра47635071
Детска отраслова л-ра265363
Детска художествена л-ра990966
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ 2017 г. 2016 г.           
Всичко регистрирани читатели 5705 5284  
в детски отдел 1789 1408  
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ 2017 г. 2016 г.           
Заета литература 74896 198502
– за дома 74841 89974
– в читални 100055 108528
ПОСЕЩЕНИЯ 2017 г. 2016 г.
всичко 115318 120307
реални 73682 81285
виртуални библ. сайтове           22935 22248
на култ. прояви 18701 16 774
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ2017 г. 2016 г. 
Устни справки69765708
Писмени справки3033
Интернет справки2900 2700  
„Попитай библиотекаря”3233
Аналитични описания/статии от книги и ПИ/10512 11518
ББЗ12 36
МЗС5191
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2017 г. 2016 г.           
библиогр. указатели 1 3
сборници, монографии 5 3
ДИГИТАЛНО СТУДИО 2017 г. 2016 г.           
Сканирани заглавия 313 1060
Сканирани страници 7474 15873
Обработка на файлове за архивиране 4 361  7847
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 28 57
Предпечатна подготовка 437 стр. 1224 стр.
Дизайн афиши, покани, грамоти 1012 1063
Заснети кадри – събития, обекти, книги 6456 7033
Сайтове (актуализации) 2979 1194
Прикачени файлове към записи в база АБ 21290 7718
Подготвяне на изложби 12 62

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ                    

  Брой/посещения брой /библиотеки
Читалищни библиотеки 78 60
консултации 480  

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

                                                                       Брой/форми            брой/хора
Конференции,семинари и др. 10 93
Курсове/обучения 7 13
Обмяна на опит 1 30

ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ                                       

Групови 4 обучения 45 обучени
Индивидуални 975  

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Културно-образователни инициативи  467

– самостоятелно организирани  388

– домакинство на външни инициативи  – 79

По вид:

 • представяния на книги  – 28
 • изложби  – 32
 • тематични витрини  – 62
 • представяния на филми  – 87
 • конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др.  – 74
 • чествания, литературни вечери и срещи с творци  – 39
 • спектакъл  – 4
 • концерти, музикални програми  – 8
 • творчески занятия за деца  – 98
 • „Нощ в библиотеката”  – 1
 • Участие в национални и международни кампании  – 4
 • буккросинг зони  – 2
 • библиотечни издания /книги и сборници/  – 6
 • други  – 24

ПРОЕКТИ

– разработени  – 8

– реализирани  – 3

–  текущи  – 2

ПРИХОДИ

Общ размер 638 466 лв, в т. ч.:

►Трансфер/ централен бюджет-по стандарти за делегирани от държавата дейности 629 366 лв

►Собствени приходи 20495 лв

    От тях:

 • Приходи от  читателски карти и извършени библиотечни услуги  – 18284 лв
 • Приходи от наеми за ползване на зала  – 1755 лв
 • Приходи от вторични суровини  – 216 лв
 • Приходи от застрахователно обезщетение  – 240 лв

►допълнително финансиране от Министерство на културата  – 4100 лв

► проектна дейност/ОбФК/             – 2700 лв

►от Фондация „Глобални библиотеки-България”  – 2000 лв

►дофинансиране от община Шумен  – 2900 лв

РАЗХОДИ

Общ  размер 675 607 лв, в т.ч.:

►Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения  – 548981 лв

►Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др.  – 73353 лв

►Разходи за закупуване на книги  – 30000 лв

►Текущи ремонти  – 15179 лв

►Такса битови отпадъци  – 3799 лв

►Капиталови разходи  – 4295 лв