Отчет за 2016 г.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

2016 г.     2015 г. 
Наличност на фонда 774 429 772 240
Набавени библ. документи 10 488 8 867
Депозит 2 761 3 708
Покупка 3 246 1 409
Дар 4 481 3 750
Отчислени 8 299 6 285

Набавени б.д. по съдържание

  2016 г. 2015 г.    
Отраслова л-ра 4 088 3 988
Художествена л-ра 5 071 3 634
Детска отраслова л-ра 363 354
Детска художествена л-ра 966 891

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ

  2016 г. 2015 г.     
Всичко регистрирани читатели 5 284    5 731
   – в детски отдел 1 408 1 521

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

  2016 г. 2015 г.
Заета литература 198 502 174 274
   – за дома 89 974 82 101
   – в читални 108 528 92 173

ПОСЕЩЕНИЯ

  2016 г. 2015 г.
всичко 120 307 115 888
   – в библ. зали 81 285 74 699
   – на библ. сайтове 22 248 25 911
   – на култ. прояви 16 774 15 278

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

  2016 г. 2015 г.
Устни справки 5 708 5 300
Писмени справки 33 16
Интернет справки 2 700 2 500
„Попитай библиотекаря” 33 30
Аналитични описания (статии от книги и ПИ) 11 518 11 193
ББЗ 36 6
МЗС 91 63

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  2016 г. 2015 г.  
Общо 6 4
библиогр. указатели 3 1
сборници, монографии 3 3

ДИГИТАЛНО СТУДИО

  2016 г. 2015 г.   
Сканирани заглавия 1 060 513
Сканирани страници 15 873 25 143
Обработка на файлове за архивиране 7 847 16 749
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 57 5
Предпечатна подготовка 1 224 стр.  2 036 стр.
Дизайн афиши, покани, грамоти 1 063 1 041
Заснети кадри – събития, обекти, книги 7 033 6 000
Сайтове (актуализации) 1 194 1 612
Прикачени файлове към записи в база АБ 7 718 187
Подготвяне на изложби 62 80

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Брой/посещения брой/библиотеки
Читалищни библиотеки 20 14
консултации 474 108

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Брой/форми брой/хора
Конференции, семинари и др. 18 103
Курсове/обучения 5 12
Обмяна на опит 2 42

ОБУЧЕНИЯ/КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Брой/форми брой/хора
Групови 4 45
Индивидуални 975

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Културно-образователни инициативи – 414

 • самостоятелно организирани – 325
 • домакинство на външни инициативи – 89

По вид:

 • представяния на книги – 23
 • изложби – 25
 • тематични витрини – 30
 • представяния на филми – 48
 • конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 42
 • чествания, литературни вечери и срещи с творци – 19
 • обучения по ИКТ на възрастни (групови) – 4
 • концерти, музикални програми – 10
 • спектакъл – 5
 • творчески занятия за деца – 83
 • „Нощ в библиотеката” – 1
 • Участие в национални и международни кампании – 4
 • буккросинг зони – 2
 • библиотечни издания (книги и сборници) – 5
 • други – 24

ПРОЕКТИ

 • разработени – 8
 • реализирани – 4
 • текущи – 1

ПРИХОДИ

Общ размер 634 666 лв, в т.ч.: 

►Трансфер/централен бюджет – по стандарти за делегирани от държавата дейности – 629 366 лв.;

►Собствени приходи: 20 570 лв.

От тях:

 • Приходи от читателски карти и извършени библиотечни услуги – 18 129 лв.
 • Приходи от наеми за ползване на зала – 1 450 лв.
 • Приходи от вторични суровини – 279 лв.
 • Приходи от застрахователно обезщетение – 712 лв.

► допълнително финансиране от Министерство на културата – 5 300 лв.

► проектна дейност (ОбФК) – 1 100 лв.

► от Фондация „Глобални библиотеки-България” – 5 386 лв.

РАЗХОДИ

Общ  размер –  644 465 лв, в т.ч.:

►Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 501 174 лв.

►Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 85 304 лв.

►Разходи за закупуване на книги – 35 000 лв.

►Текущи ремонти – 11 415 лв.

►Платена такса битови отпадъци – 5 578 лв.

►Капиталови разходи – 5 994 лв.