Отчет за 2014 г.

Отчет на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ за 2014 г.

 

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД               2014 г. 2013 г.
Наличност на фонда 769 658 766 557
Набавени библ. материали 7 150 8 285
Депозит 2 781 3 142
Покупка 2 237 943
Дар 2 132 4 200
Отчислени 4 049 4 196
Изразходвани средства в лв. 23 398 12 667
– за книги 19 528 8 965
– за периодични издания 3 870 3 702

 

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ 

2014 г. 2013 г.
Всичко регистрирани читатели 4 399 3 439
– в детски отдел 1 450 1 264

 

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

2014 г.  2013 г.
Заета литература 131 893 135 259
– за дома 79 766 81 878
– в читалня 52 127 53 381

 

ПОСЕЩЕНИЯ

2014 г.  2013 г.
всичко 95 049 91 180
посещения на библ. сайтове 25 149 32 518
посетители на култ. прояви 11 012 10 058

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2014 г.  2013 г.
Устни справки 5 269 5 154
Писмени справки 17 23
Интернет справки ок. 2 000 ок. 1 500
„Попитай библиотекаря” 60 37
ББЗ 23 10
Тематични витрини 27 21
МЗС 90 38

 

 ДИГИТАЛНО СТУДИО 2014 г.  2013 г.
Сканирани заглавия 489 320
Сканирани страници 43 088 16 852
Обработка на файлове за архивиране 10 920 257
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 36 23
Предпечатна подготовка 1 694 стр. 324 стр.
Дизайн афиши, покани, грамоти 866 1 253
Заснети кадри – събития, обекти, книги 4 603 11 448 кадъра,                            65 видеоклипа
Сайтове (актуализации) 1 612 1 875
Прикачени файлове към записи в базите АБ 167 144
Подготвяне на изложби 69 18

 

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

  брой посещения брой библиотеки
читалищни 17 23
училищни 2 4
консултации 148 69

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

  брой форми брой хора
Конференции 16 68
Курсове/обучение 1 16
Обмяна на опит 1 40

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ, СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

Културно-образователни инициативи 342
– самостоятелно организирани 260
– домакинство на външни инициативи 82
представяния на книги 8
изложби 39
представяния на филми 45
конференции, кръгли маси, работни срещи, лектории, семинари, дискусии 30
чествания, литературни вечери и срещи с творци 10
информационни срещи 6
обучения по ИКТ на възрастни 3
концерти 2
спектакъл 1
международен симпозиум 1
творчески занятия за деца 93
„Нощ в библиотеката” 1
Участие в национални и международни кампании 5
буккросинг зони 4
библиотечни издания – книги и сборници 3

 

Проекти

– разработени       6

– реализирани      4

 

ПРИХОДИ

Централен бюджет – 463 500 лв.;

Собствени приходи – 23 936 лв

по проект от Национален фонд „Култура” – 2 300 лв.;

за регионална дейност от МК – 2 800 лв;

по проект за книги от МК – 9 000 лв.

по проект от ОбФК-Шумен – 2 100 лв.

 

РАЗХОДИ

Общ размер 498 969 лв.

– заплати, осигурителни вноски,обезщетения при пенсиониране и др. – 403 169 лв.

– вода, горива, енергия, материали и външни услуги – 87 427 лв.

– текущи аварийни ремонти – 3 469 лв.

– задължения за такса битови отпадъци – 7 393 лв.

– капиталови разходи – 960 лв.