Отчет

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2020 година

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД 2020 г. 2019 г.
Наличност на фонда 765 349 773 648
Набавени библ. материали 7 781 11 844
Депозит 2 536 3 247
Покупка 3 139 3 823
Дар 2 106 4 774
Отчислени 16 080 15 900
Изразходвани средства в лв. 40 000 48 403
 – за книги 36 000 43 125
 – за периодични издания 4 000 5 278
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ 2020 г. 2019 г.
Всичко регистрирани читатели 4 835 5 639
– в детски отдел 1 611 1 887
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ          2020 г. 2019 г.
Всичко 135 039 202 284
– за дома 78 248 99 208
– в читални 56 791 103 076
ПОСЕЩЕНИЯ 2020 г. 2019 г.
всичко 134 319 182 650
– реални 47 122 83 580
– виртуални и библ. сайтове 82 179 82 044
– на култ. прояви 5 018 17 026
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ 2020 г. 2019 г.
– обхватност 6,41% 7,45%
– книгоосигуреност на жител 10,1 б.д. 10,2 б.д.
– книгоосигуреност на потребител 2,2 б.д. 2,1 б.д.
–посещаемост/физически и виртуални/ 27,78 31,5
– посещаемост /физически/ 10,78 17
– обръщаемост   / целия фонд/ 17.6 % 26,15%
– обръщаемост  /подръчен фонд/ 55,82% 46,6 %
– читаемост 27,9 35,9
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар 146 176
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2020 г. 2019 г.
Устни справки 5302 8431
Писмени справки 43 26
Интернет справки 3 500 3 880
„Попитай библиотекаря” 35 37
Аналитични описания (статии – книги и ПИ) 5 666 6 401
ББЗ 19 33
МЗС 104 78
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2020 г. 2019 г.
общо 2 7
библиогр. указатели 3
сборници, монографии, ПИ 2 4
ДИГИТАЛНО СТУДИО 2020 г. 2019 г.
Сканирани заглавия 327 610
Сканирани страници 52 388 18 092
Обработка на файлове за архивиране (бр.стр.) 95 195 28 763
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 47 61
Предпечатна подготовка (стр.) 971 3 016
Дизайн афиши, покани, грамоти 431 533
Заснети кадри – събития, обекти, книги 2 883 6 457
Сайтове (актуализации) 1 294 1 304
Прикачени файлове към записи в база АБ (бр. стр.) 1 730 13 371
Подготвяне на изложби 12 11
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  
посещения читалищни библиотеки 30
инд.и групови консултации 365
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ бр./форми бр./участници
Конференции,семинари и др. 7 26
Курсове/обучения 2 20
Обмяна на опит 1 6

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ

Общ брой: 258                                             

– Самостоятелно организирани – 127

– Домакинство на външни инициативи – 123

– Изнесени в различни институции – 8

По вид:

– представяния на книги – 14

– изложби – 14

– гостувания на изложби в страната и чужбина – 4

– тематични витрини – 64

– представяния на филми – 2

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 103

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 12

– спектакъл – 1

– творчески занимания за деца – 93

– концерти, музикални програми – 1

– участие в национални и международни кампании – 2

– библиотечни издания (книги и сборници) – 2

ПРОЕКТИ

– реализирани – 5

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Приходи: 899 836 лв

►Трансфер/централен бюджет – по стандарти за делегирани от държавата дейности – 871 110 лв

►от проекти (МК) – 28 726 лв

Собствени приходи: – 19 759 лв

► специализирани библиотечни услуги – 17 754 лв

►от наеми – 1 341 лв

►от вторични суровини – 664 лв

Приходи от други източници:  – 21 421 лв

► дарения – 4 000 лв

► от проект (АХУ към МТСП) – 14 621 лв

► от проект (ОбФК – Шумен) – 2 000 лв

► награда Община Шумен за изкуство и култура – 800 лв

Разходи: – 932 294 лв

► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 734 538 лв

► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 107 762 лв

► за книги – 40 000 лв

► текущи ремонти – 23 041 лв

► такса битови отпадъци  – 3 789 лв

► капиталови разходи – 23 164 лв

ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА