Отчет

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“ за 2019 година

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД 2019 г. 2018 г.
Наличност на фонда 773 648 777 704
Набавени библ. материали 11 844 11 379
Депозит 3 247 3 541
Покупка 3 823 3 609
Дар 4 774 4 229
Отчислени 15 900 9 478
Изразходвани средства в лв. 48 403 43 540
 – за книги 43 125 38 129
 – за периодични издания 5 278 5 556
РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ 2019 г. 2018 г
Всичко регистрирани читатели 5639 5 590
– в детски отдел 1887 1 719
ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ          2019 г. 2018 г.
Всичко 202284 187 899
– за дома 99208 79 971
– в читални 103076 107 928
ПОСЕЩЕНИЯ 2019 г. 2018 г.
всичко 182650 166 170
– реални 83580 85 978
– виртуални и библ. сайтове 82044 61 926
– на култ. прояви 17026 18 266
ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕЧНАТА ДЕЙНОСТ- ИНДИКАТОРИ 2019г. 2018г.
– обхватност 7,45% 7,36 %
– книгоосигуреност на жител 10,2 б.д. 11 б.д.
– книгоосигуреност на потребител 137 б.д. 142 б.д.
–посещаемост/физически и виртуални/ 31,5 29,7
– посещаемост /физически/ 17 15,38
– обръщаемост   / целия фонд/ 26,15% 24,16%
– обръщаемост  /подръчен фонд/ 46,6 % 37,6%
– читаемост 35,9 33,61
– брой ползватели, обслужвани от щатен библиотекар 176 169
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2019 г. 2018 г.
Устни справки 8431 8448
Писмени справки 26 19
Интернет справки 3880 4053
„Попитай библиотекаря” 37 35
Аналитични описания /статии- книги и ПИ/ 6401 5183
ББЗ 33 15
МЗС 78 89
ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 2019 г. 2018 г.
общо 7 3
библиогр. указатели 3 1
сборници, монографии, ПИ 4 2
ДИГИТАЛНО СТУДИО 2019 г. 2018 г.
Сканирани заглавия 610 782
Сканирани страници 18092 14 225
Обработка на файлове за архивиране/бр.стр./ 28 763 2 971
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 61 122
Предпечатна подготовка/стр./ 3016 2 025
Дизайн афиши, покани, грамоти 533 274
Заснети кадри – събития, обекти, книги 6457 10 901
Сайтове (актуализации) 1304 451
Прикачени файлове към записи в база АБ/бр.стр./ 13 371 74
Подготвяне на изложби 11 21
ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ  
посещения читалищни библиотеки 31
инд.и групови консултации 480
КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ бр./форми бр./участници
Конференции,семинари и др. 24 123
Курсове/обучения 4 28
Обмяна на опит 2 31
ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Групови 18 212 участници
Индивидуални 250 участници

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ

Общ брой: 423                                            

– Самостоятелно организирани – 303

– Домакинство на външни инициативи – 120

– Изнесени в различни институции – 72

По вид:

– представяния на книги – 31

– изложби – 40

  • гостувания на изложби в страната и чужбина – 11

– тематични витрини – 48

– представяния на филми – 32

– конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 61

– чествания, литературни вечери и срещи с творци – 37

– литературни четения,маратони на четенето и др. – 7

– спектакъл – 3

творчески занимания за деца – 129

– концерти, музикални програми – 7

– „Нощ в библиотеката” – 1

– участие в национални и международни кампании – 9

– библиотечни издания /книги и сборници/ – 7

ПРОЕКТИ

– разработени – 9

– реализирани – 5

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Приходи: 809 791 лв

►Трансфер/ централен бюджет- по стандарти за делегирани от държавата дейности – 772  932 лв

►от проекти/ МК/ – 28 460 лв

►от проект /НФК/ – 8 399 лв

Собствени приходи: – 23 025 лв

► специализирани библиотечни услуги – 18 602 лв

►от наеми – 2 320 лв

►от вторични суровини – 2 103 лв

Приходи от други източници:  – 11 422 лв

► дарения – 5950 лв

►ФГББ – 1372 лв

► община Шумен – 2 500 лв

Об ФК-Шумен – 1 600 лв

Разходи: – 823 177 лв

► заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения – 633 022 лв

► вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др. – 104 974 лв.

► за книги – 48 404 лв

►текущи ремонти – 18 177 лв

►такса битови отпадъци    – 3 789 лв

►капиталови разходи – 14 761 лв

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА