Отчет

Отчет на  РБ „Стилиян Чилингиров“- 2017 год.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

2017 г. 2016 г.           
Наличност на фонда     775 803 774 429
Набавени библ. документи 10917 10 488
Депозит 3584 2761
Покупка 2512 3246
Дар 4821 4481
Отчислени 9543 8 299

НАБАВЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ПО СЪДЪРЖАНИЕ

2017 г. 2016 г.           
Отраслова л-ра 4899 4088
Художествена л-ра 4763 5071
Детска отраслова л-ра 265 363
Детска художествена л-ра 990 966

РЕГИСТРИРАНИ ЧИТАТЕЛИ

2017 г. 2016 г.           
Всичко регистрирани читатели 5705 5284
в детски отдел 1789 1408

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

2017 г. 2016 г.           
Заета литература 174896 198502
– за дома 74841 89974
– в читални 100055 108528

ПОСЕЩЕНИЯ

2017 г. 2016 г.           
всичко 126886 120307
реални 73682 81285
виртуални библ. сайтове 22935 22248
на култ. прояви 18701 16 774

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

2017 г. 2016 г.           
Устни справки 6976 5708
Писмени справки 30 33
Интернет справки 2900 2700
„Попитай библиотекаря” 32 33
Аналитични описания/статии от книги и ПИ/ 10512 11518
ББЗ 12 36
МЗС 51 91

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

2017 г. 2016 г.           
библиогр. указатели 1 3
сборници, монографии 5 3

ДИГИТАЛНО СТУДИО

2017 г. 2016 г.           
Сканирани заглавия 313 1060
Сканирани страници 7474 15873
Обработка на файлове за архивиране 4 361 7847
Презапис на плочи, аудио и видеокасети 28 57
Предпечатна подготовка 437 стр. 1224 стр.
Дизайн афиши, покани, грамоти 1012 1063
Заснети кадри – събития, обекти, книги 6456 7033
Сайтове (актуализации) 2979 1194
Прикачени файлове към записи в база АБ 21290 7718
Подготвяне на изложби 12 62

 

ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА И МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Брой/посещения брой /библиотеки
Читалищни библиотеки 78 60
консултации 480  

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Брой/форми брой/хора
Конференции,семинари и др. 10 93
Курсове/обучения 7 13
Обмяна на опит 1 30

ОБУЧЕНИЯ/ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИКТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

Групови 4 обучения 45 обучени
Индивидуални 975  

 

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Културно-образователни инициативи  467

– самостоятелно организирани  388

– домакинство на външни инициативи  – 79

По вид:

 • представяния на книги – 28
 • изложби – 32
 • тематични витрини – 62
 • представяния на филми – 87
 • конференции, кръгли маси, работни срещи, семинари и др. – 74
 • чествания, литературни вечери и срещи с творци – 39
 • спектакъл – 4
 • концерти, музикални програми – 8
 • творчески занятия за деца – 98
 • „Нощ в библиотеката” – 1
 • Участие в национални и международни кампании – 4
 • буккросинг зони – 2
 • библиотечни издания /книги и сборници/ – 6
 • други – 24

ПРОЕКТИ

– разработени  – 8

– реализирани  – 3

–  текущи  – 2

 

ПРИХОДИ

Общ размер 638 466 лв, в т. ч.:

►Трансфер/ централен бюджет-по стандарти за делегирани от държавата дейности – 629 366 лв.

►Собствени приходи – 20495 лв.

От тях:

 • Приходи от читателски карти и извършени библиотечни услуги  – 18284 лв.
 • Приходи от наеми за ползване на зала – 1755 лв.
 • Приходи от вторични суровини – 216 лв.
 • Приходи от застрахователно обезщетение – 240 лв.

►допълнително финансиране от Министерство на културата  – 4100 лв.

► проектна дейност/ОбФК/ – 2700 лв.

►от Фондация „Глобални библиотеки-България”  – 2000 лв.

►дофинансиране от община Шумен  – 2900 лв.

РАЗХОДИ

Общ  размер 675 607 лв., в т.ч.:

►Разходи за заплати, осигурителни вноски и др. възнаграждения  – 548981 лв.

►Разходи за вода, горива, енергия, материали, външни услуги и др.  – 73353 лв.

►Разходи за закупуване на книги  – 30000 лв.

►Текущи ремонти  – 15179 лв.

►Такса битови отпадъци  – 3799 лв.

►Капиталови разходи  – 4295 лв.

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА 2014 ГОДИНА