За проекта

Tvorci bez granici

Замисълът на проектната идея „Творци без граници” – нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката” е да бъдат осъществени културно-образователни събития в подкрепа на политиката на библиотеката за ангажиране на широка публика и разширяване на обхвата й. Програмата включва два културно-образователни модула: „Кино и литература” и „Театър и литература”, които чрез интерактивни артпрактики ще подкрепят посланието на библиотеката „Не спирай да четеш!”. В рамките на първия модул ще бъдат осъществени: студентско-преподавателски семинар в пет части „Кино и литература”; кинопрограма, включваща екранизирани по литературни текстове филми; вечер „На среща с Иржи Менцел” с видеоконферентна среща с кинорежисьора. Вторият модул предвижда реализирането на театрални сцени и буктрейлър по романа на Алан Бенет „Книжният гамбит на кралицата” („Необикновеният читател”). Идеята на проекта е да зададе нова култура на привличане и участие на аудиторията в библиотечните инициативи, както и да утвърди по-ефективни практики за маркетинг на образованието и културата като аспекти и на библиотечното пространство. Гаранция за качеството на проектните резултати е устойчивостта и мобилността на проектните продукти.

Цели на проекта

Осъвременяване на библиотечните дейности чрез осъществяване на интерактивни културни инициативии утвърждаване на библиотеката като атрактивен и модерен културен институт и мениджър на знания;

Привличанена активниучастници и приобщаването им към дейности по създаването и представянето на иновативни културно-образователни и артпродукти;

Провокиранена интереса към четенето и към традиционното и съвременното изкуство в различните му проявления чрез ефективни културни практики;

– Синхронизиране на библиотечните практикис дейности от други сфери на обществения живот като образование, реклама и др. – основа за устойчиво партньорство между различните институции.

Дейности

– Медийна кампания в местните и националните печатни и електронни медии;

– Изработване на рекламни материали (плакати, флаери, дипляни, брошури);

– Изготвяне на план-програма на семинарните срещи и съпътстващата кинопрограма с екранизирани литературни произведения;

– Провеждане на студентско-преподавателския семинар „Кино и литература” в пет части: „Българската литературна класика в киното”, „Западноевропейски литературни шедьоври и филмовите им адаптации”, „Славянската литературна класика на екрана”, „Детска литература и кино”, „Сюжети и герои в турската литература и кино”;

– Осъществяване на филмовата програма;

– Вечер „На среща с Иржи Менцел” (сред авторите, обекти на семинарната програма) –видеосреща с кинорежисьора, слово за него, литературно четене на откъси от негов непубликуван мемоарен текст и от филмирани текстове на Бохумил Храбал;

– Подготовка и представяния на театралните сцени по романа на Алън Бенет;

– Изработване на двуезичен буктрейлърпо „Книжният  гамбит на кралицата”;

– Рекламиране на проектните продукти в сайта на библиотеката, сайта ЛитерМедия на Шуменския университет, в местните и националните печатни и електронни медии;

– Анкетно проучване за мониторинг на публиките  и на реалния ефект от проектните дейности;

– Изработване на мултимедийна презентация , запис на CD;

– Провеждане на квалификационен семинар с представители на културни и образователни институции от региона.