„Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание”

beige

logo_globalni

 

 

 

Проект „Локалното пространство в глобалния свят: е-краеЗнание” по програма „Глобални библиотеки – България” – грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013

right-corner

Партньори по проекта:
НЧ „Братство – 1860” – гр. Смядово;
НЧ „Просвета – 1930” – с. Нова Бяла река, община Върбица.
Замисъл на проекта:
1.Разработване за потребностите на широката и специализираната аудитория на иновативна е-услуга в сферата на културата, културния туризъм, краеведската наука и образованието чрез създаване на електронна база данни – краеведски сайт „Шуменският край – културни традиции и природни забележителности”, акцентиращ върху местната уникалност. Сайтът ще съдържа текстов, снимков, аудио- и видеоматериал, представящ материалното и нематериалното културно наследство и природните забележителности на селищата от Шуменска област. В рамките на настоящия проект ще бъдат представени културното и природното богатство на две от слабо проучените общини – Смядово и Върбица.
2. Подобряване на е-културата на местни целеви групи чрез ИКТ-обучения за възможностите за информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги.
Дейности по проекта:
15 юли: Начало на проекта.
19 юли: Осъществена работна среща с участниците и партньорите в проекта за обсъждане на план за работа и разпределяне на задачите.
15 юли – 15 август:
· изработка и разпространение на анкетни карти в гр. Смядово и с. Нова бяла река за необходимостта от електронни услуги в малките населени места;
· изработено е лого на проекта;
· изработена е рамката на сайта.
31 юли: Проведена среща с местната общност в гр. Смядово за представяне и дискутиране на проектните цели и дейности; организиране на Доброволчески клуб към библиотеката за участие в кампанията по събиране от местното население на снимки, писма, ръкописи, спомени и други лични документи с краеведски характер, значими за местната история и целите на сайта.
7 август: Проведена среща с местната общност в с. Нова Бяла река за представяне и дискутиране на проектните цели и дейности; организиране на Доброволчески клуб към библиотеката за участие в кампанията по събиране от местното население на снимки, писма, ръкописи, спомени и други лични документи с краеведски характер, значими за местната история и целите на сайта.
1-15 август: Осъществени кампании в гр. Смядово и с. Нова Бяла река по събиране от местното население на снимки, писма, ръкописи, спомени и други лични документи с краеведски характер, значими за местната история и целите на сайта.
1 август – 15 септември: Осъществени са теренните проучвания в гр. Смядово и с. Нова Бяла река, при които за целите на електронното съдържание на сайта е събран текстов, снимков, аудио- и видеоматериал, свързан с историята на двете населени места, с местните обичаи, бит, народни песни, танци и носии, с местните предания и легенди, с характерните за регионите кулинарни рецепти, с местните исторически и културни паметници и природни забележителности.
1 август – 30 септември:
· дигитализирани са предоставените от партньорските организации краеведски документи за целите на обособяването на електронни краеведски колекции към библиотеките на НЧ „Братство – 1860” и НЧ „Просвета – 1930”, както и с оглед обогатяване краеведската сбирка на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”;
· дигитализирани са подбраните от краеведската колекция на РБ „Стилиян Чилингиров” документи, които ще бъдат предоставени на партньорските организации за целите на техните краеведски сбирки.
8-9 август: Двудневно обучение „Информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги” на група от 10 души в гр. Смядово.
12-13 август: Двудневно обучение „Информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги” на група от 10 души в с. Нова Бяла река.
14-15 август: Двудневно обучение „Информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги” на група от 10 души в гр. Смядово.
16-17 август: Двудневно обучение „Информационно търсене в Интернет и ползване на е-услуги” на група от 10 души в с. Нова Бяла река.
От 20 август:
· текуща обработка на събраните материали в електронен формат и създаване на електронна база данни с местно съдържание;
· текуща работа по е-съдържанието на сайта.